Đơn giản, cắt giảm tối thiểu 20% số lượng báo cáo định kỳ

21/06/2019 15:07 PM

Đây là cam kết được đưa ra tại Quyết định 1695/QĐ-TCHQ ngày 13/6/2019 về ban hành Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2019-2020.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Tổng cục Hải quan đưa ra một số cam kết đạt mục tiêu chất lượng như sau:

- Đơn giản, cắt giảm tối thiểu 20% số lượng báo cáo định kỳ.

- Thực hiện gửi, nhận văn bản bằng phương thức điện tử trong nội bộ Tổng cục Hải quan và với các đơn vị ngoài Tổng cục theo quy định tại Quyết định 28/2018/QĐ-TTg.

- Triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung tại 100% các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

- Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hải quan các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong Ngành bảo đảm một việc chỉ giao cho một cơ quan, tổ chức chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính, các cơ quan, tổ chức khác phối hợp.

- Thực hiện quy định của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan về tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá kết quả, hiệu quả thực thi công vụ, nhiệm vụ của công chức, viên chức.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức gắn với kế hoạch, quy hoạch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Tổng cục Hải quan.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng.

Quyết định 1695/QĐ-TCHQ có hiệu lực từ ngày 13/6/2019 và thay thế Quyết định 620/QĐ-TCHQ ngày 03/3/2017.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,361

Bài viết về

lĩnh vực Xuất nhập khẩu

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn