Các giải pháp nhằm tăng chỉ số an toàn, an ninh mạng

12/06/2019 09:34 AM

Đây là mục tiêu quan trọng tại Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh và ngân hàng nói chung thực hiện một số các giải pháp nội bật như sau:

- Quán triệt nguyên tắc người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu xảy ra mất an toàn, an ninh mạng, lộ lọt bí mật nhà nước tại cơ quan, đơn vị mình quản lý;

- Chỉ định, kiện toàn đầu mối đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin mạng để làm tốt công tác tham mưu, tổ chức thực thi, kiểm tra đôn đốc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, an ninh mạng;

Bên cạnh đó, phối hợp với cơ quan chuyên trách của Bộ TTTT, BCA và BQP trong giám sát, chia sẻ thông tin, kiểm tra, đánh giá an toàn, an ninh mạng một cách chặt chẽ.

- Ưu tiên sử dụng sản phẩm, giải pháp, dịch vụ của doanh nghiệp trong nước đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên, các hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử.

Xem chi tiết nội dung tại Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 07/6/2019.

Đoàn Phong

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,102

Bài viết về

lĩnh vực Công nghệ thông tin

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn