Bộ tiêu chí đánh giá để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức tại TP.HCM

14/01/2019 09:49 AM

Trong tháng 10/2018, Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh đã ban hành quy định về đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập kèm theo Quyết định 4631/QĐ-UBND.

>> Tăng 7,19% lương hưu, trợ cấp BHXH, hàng tháng từ 01/7/2019

>> Mức lương của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng 2019

Theo đó, việc đánh giá, phân loại hàng quý đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh nhằm mục đích sau:

Một là, nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chuẩn hóa và xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp; nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, tạo môi trường sáng tạo, đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hai là, kết quả đánh giá, phân loại hàng quý của cán bộ, công chức, viên chức là căn cứ để thực hiện chính sách tăng thu nhập hàng quý đối với cán bộ, công chức, viên chức; là căn cứ để đánh giá, phân loại thi đua đối với cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; là cơ sở để bố trí, sử dụng, quy hoạch, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định và theo yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Việc thực hiện chính sách tăng thu nhập hàng quý đối với cán bộ, công chức, viên chức phải đảm báo đúng yêu cầu tại Nghị quyết 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội, Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND ngày 06/3/2018 của Hội đồng nhân dân TP.HCM.

Cụ thể, chỉ chi thu nhập tăng thêm đối với trường hợp trong quý cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức bao gồm: Ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức tối đa 20 điểm; năng lực và kỹ năng tối đa 30 điểm; kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao tối đa 50 điểm (tổng cộng 100 điểm).

Việc phân loại cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện như sau:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nếu đạt từ 80 đến 100 điểm;

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ nếu đạt từ 65 đến dưới 80 điểm;

- Hoàn thành nhiệm vụ (hoặc hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực) nếu đạt từ 50 đến dưới 65;

- Không hoàn thành nhiệm vụ nếu dưới 50 điểm.

Toàn văn Bộ tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức tại TP.Hồ Chí Minh

Tăng thu nhập

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cũng theo Quyết định 4631, từ ngày 25 đến ngày 30 tháng cuối quý, thực hiện và hoàn thành việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Gồm các bước sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác (theo Mẫu 1).

- Cán bộ, công chức, viên chức đóng góp ý kiến cho đồng nghiệp bằng phiếu (theo Mẫu 2).

- Cấp hoặc người có thẩm quyền nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức (theo Mẫu 3).

Toàn văn biểu mẫu liên quan đến việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức tại TP.Hồ Chí Minh

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,944

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn