Chỉ thanh toán tiền mặt cho khoản chi dưới 5 triệu đồng

03/01/2012 08:27 AM

(HQ Online)- Đó là một trong những nội dung của Thông tư 164/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 17-11-2011 quy định việc quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.


Hoạt động nghiệp vụ kho quỹ tại KBNN Hà Nội. Ảnh: T.Hằng

Thông tư qui định, việc quản lý tiền mặt trong nội bộ hệ thống KBNN được thực hiện theo định mức tồn quỹ tiền mặt để đảm bảo các nhu cầu thanh toán, chi trả bằng tiền mặt trong một khoảng thời gian nhất định tại mỗi đơn vị KBNN, cụ thể: Định mức tồn quỹ tiền mặt của các KNNN được xác định theo công thức: Tổng tiền mặt trong quý kế hoạch chia cho số ngày làm việc trong quý kế hoạch; sau đó nhân với số ngày định mức.

Trong đó: Số ngày làm việc trong quý kế hoạch được quy định là 65 ngày và do Giám đốc KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Kho bạc Nhà nước tỉnh) quy định tuỳ thuộc vào nhiệm vụ chi bằng tiền mặt trong quý và số lần giao dịch về nộp, rút tiền mặt giữa KBNN với ngân hàng nơi mở tài khoản.

Đối với nguyên tắc quản lý chi: KBNN thực hiện thanh toán các khoản chi của đơn vị giao dịch theo nguyên tắc thanh toán bằng chuyển khoản trực tiếp từ tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại KBNN tới tài khoản của người cung cấp hàng hóa dịch vụ, người hưởng lương từ NSNN tại ngân hàng.

Đối với các đơn vị giao dịch: Khi thanh toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thì các đơn vị giao dịch phải thanh toán bằng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, trừ trường hợp khoản chi có giá trị nhỏ không vượt quá 5 triệu đồng đối với một khoản chi.

Trong lĩnh vực quản lý thu, Thông tư qui định: Tất cả các đơn vị, tổ chức, cá nhân có tài khoản tại ngân hàng hoặc KBNN, khi thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN phải ưu tiên thanh toán bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Các đơn vị giao dịch được phép chi bằng tiền mặt những khoản chi sau: thanh toán cá nhân như tiền lương; tiền công; phụ cấp lương; học bổng học sinh, sinh viên; tiền thưởng; phúc lợi tập thể; chi cho cán bộ xã, thôn, bản đương chức; chi về công tác người có công với cách mạng và xã hội; chi lương hưu và trợ cấp xã hội; các khoản thanh toán khác cho cá nhân.

Chi xây dựng cơ bản, bao gồm: chi giải phóng mặt bằng trực tiếp cho dân; chi mua sắm vật tư do nhân dân khai thác và cung ứng được chính quyền địa phương và chủ đầu tư chấp thuận đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản cấp xã (bao gồm các khoản chi do chủ đầu tư mua để cấp cho đơn vị thi công); chi xây dựng các công trình do dân tự làm của xã.

Chi một số nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Cơ yếu Chính phủ, bao gồm: mật phí; chi nuôi phạm nhân, can phạm  và các nhu cầu chi thường xuyên khác bằng tiền mặt. Chi trả nợ dân (chỉ bao gồm các khoản chi trả trái phiếu, công trái bán lẻ trong hệ thống Kho bạc Nhà nước cho các cá nhân; chi trả bằng tiền mặt đối với vàng bạc, đá quý, tư trang tạm giữ cho các nguyên chủ).

Chi mua lương thực dự trữ (chỉ bao gồm phần do cơ quan Dự trữ Quốc gia thu mua trực tiếp của dân; không bao gồm phần mua qua các Tổng công ty, công ty lương thực được thanh toán bằng chuyển khoản). Và các khoản chi của đơn vị giao dịch có giá trị nhỏ không vượt quá 5 triệu đồng đối với một khoản chi.

Thông tư cũng qui định đăng ký rút tiền mặt tại KBNN, khi các đơn vị có nhu cầu rút tiền mặt tại KBNN trong một ngày (một hoặc nhiều giao dịch) vượt mức quy định dưới đây phải đăng ký với KBNN nơi mở tài khoản trước một ngày làm việc về số lượng và thời điểm rút tiền. Cụ thể: Với mức rút tiền mặt phải đăng ký với KBNN từ 200 triệu đồng trở lên đối với các đơn vị giao dịch với KBNN tỉnh; từ 100 triệu đồng trở lên đối với các đơn vị giao dịch với KBNN huyện.

Việc quản lý, sử dụng séc do KBNN cấp và giao cho đơn vị giao dịch đến lĩnh tiền mặt tại ngân hàng phải thực hiện đầy đủ các qui định như: đơn vị giao dịch phải có trách nhiệm ghi đầy đủ, chính xác thông tin của người nhận séc tại KBNN (họ tên; địa chỉ; số và ngày cấp chứng minh thư nhân dân) trên các chứng từ rút tiền và giấy giới thiệu của chủ tài khoản (hoặc người được ủy quyền chủ tài khoản) đơn vị; đồng thời, khi nhận séc lĩnh tiền mặt tại KBNN, người nhận séc phải ký đã nhận vào cuống tờ séc lưu tại KBNN.

Ngoài ra, Thông tư qui định đối với các khoản thanh toán chi trả cá nhân qua tài khoản, qua thẻ tín dụng mua hàng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1- 2012, thay thế Thông tư số 33/2006/TT-BTC ngày 17/4/2006 của Bộ Tài chính.

Thanh Hằng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 19,404

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn