Rà soát tổng thể tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với hàng hóa kiểm tra chuyên ngành

05/09/2017 15:48 PM

Bộ Tài chính đang đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những hàng hóa có tiêu chuẩn, quy chuẩn; hàng hóa chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Hải quan

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc. Ảnh: N.Linh

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành rà soát Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành khi NK và  nêu rõ văn bản ban hành, công bố danh mục hàng hóa.

Đối với từng Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành khi NK, Bộ Tài chính đề nghị các bộ nêu rõ tên sản phẩm, hàng hóa, mã số HS; quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng với từng sản phẩm, hàng hóa; sản phẩm, hàng hóa chưa có quy chuẩn quốc gia.

Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) cơ quan thường trực Ủy ban quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã được Thủ tướng giao tại Quyết định 2026/QĐ-TTg, Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ báo cáo công tác rà soát, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành (bao gồm các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 theo quy định Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa; hàng hóa phải kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm dịch… theo quy định tại Luật quản lý chuyên ngành).

Theo quy định tại điểm III Quyết định 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XK, NK thì các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý chuyên ngành có trách nhiệm “Ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành làm căn cứ để kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa”.

Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ nêu rõ các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý chuyên ngành “không yêu cầu tiếp nhận công bố hợp quy đối với các sản phẩm hàng hóa chưa có quy chuẩn quốc gia”.

Năm 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát Danh mục hàng hóa nhóm 2 (Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn). Theo đó Bộ Khoa học và Công nghệ đã báo cáo về Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành khi NK và danh mục quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng với Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 của các bộ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực. Trong đó, rất nhiều danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thiếu quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật đi kèm.

N.Linh

Theo Báo Hải Quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,074

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn