Tổng thư ký Quốc hội ban hành Quy chế làm việc của Ban thư ký

11/04/2017 16:44 PM

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa ký ban hành quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban thư ký, quy định về chế độ làm việc, phân công nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Ban thư ký.

Toàn cảnh phiên bế mạc kỳ họp thứ hai,Quốc hội khóa XIII

Theo quy chế, Ban thư ký chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công của Tổng thư ký Quốc hội; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy trình, thủ tục do Tổng thư ký Quốc hội ban hành. Phó Tổng thư ký Quốc hội và các Ủy viên Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Tổng thư ký Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phó Tổng thư ký Quốc hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 1093/2015/NQ- UBTVQH2013 ngày 21/12/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban thư ký. Khi Tổng thư ký Quốc hội vắng mặt thì một Phó Tổng thư ký Quốc hội được Tổng thư ký ủy nhiệm chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban thư ký. Ủy viên ban thư ký thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định tại điều 4 nghị quyết số 1093/NQ- UBTVQH13 ngày 21/12/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban thư ký; có trách nhiệm phối hợp với Ủy viên Ban thư ký khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Khi vắng mặt, Ủy viên Ban thư ký Ủy nhiệm cho một lãnh đạo đơn vị mình thực hiện nhiệm vụ của Ủy viên Ban thư ký và báo cáo Tổng thư ký Quốc hội.

Trong trường hợp khuyết Ủy viên Ban thư ký, người được giao phụ trách đơn vị có Ủy viên bị khuyết tạm thời thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ban thư ký ở vị trí bị khuyết cho tới khi Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn Ủy viên Ban thư ký ở đơn vị đó. Chương trình công tác của Ban thư ký do Tổng thư ký Quốc hội ban hành.

Phó Tổng thư ký Quốc hội- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội giúp việc cho Tổng thư ký Quốc hội về các vấn đề liên quan đến xây dựng và triển khai chương trình làm việc của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thuộc trách nhiệm của Tổng thư ký Quốc hội; các vấn đề liên quan đến quy trình, thủ tục thực hiện hoạt động giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; tham gia thực hiện nhiệm vụ người phát ngôn của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ thư ký tại kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội; Xây dựng dự thảo nghị quyết về các nội dung do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội giao theo sự phân công của Tổng thư ký Quốc hội; Theo dõi nội dung kỳ họp, phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội; chỉ đạo công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội theo sự phân công của Tổng thư ký Quốc hội.

Phó Tổng thư ký Quốc hội- Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội giúp việc cho Tổng thư ký Quốc hội về các vấn đề liên quan đến quy trình, thủ tục thực hiện hoạt động lập pháp của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; xây dựng dự thảo nghị quyết về các nội dung do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội giao theo sự phân công của Tổng thư ký Quốc hội; Theo dõi nội dung kỳ họp, phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội; chỉ đạo công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội theo sự phân công của Tổng thư ký Quốc hội.

Ủy viên Ban thư ký tham mưu, giúp việc cho Tổng thư ký Quốc hội về các vấn đề liên quan đến quy trình, thủ tục thực hiện hoạt động của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội theo lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình phụ trách;

Các Ủy viên Ban thư ký trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tham mưu, giúp Tổng thư ký Quốc hội ban hành, sửa đổi và bổ sung các quy trình, nghiệp vụ cụ thể để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng thư ký Quốc hội đã được quy định tại điều 98 của Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Các Ủy viên Ban thư ký có trách nhiệm kiến nghị Tổng thư ký Quốc hội- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chỉ đạo các vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội tham mưu giúp Tổng thư ký Quốc hội- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội xây dựng các quy trình, nghiệp vụ cụ thể để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng thư ký Quốc hội nhưng không thuộc phạm vi phụ trách của thành viên Ban Thư ký.

Các Ủy viên Ban thư ký thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác khi được Tổng thư ký Quốc hội, Phó Tổng thư ký Quốc hội giao. Ủy viên Ban thư ký có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đặng Mai

Theo Cổng TTĐT Quốc hội

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,039

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn