Kế hoạch triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016-2020

05/04/2017 08:18 AM

Ngày 31/3/2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có Quyết định số 637/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020.

Hình minh họa (nguồn Internet)

Theo Kế hoạch được ban hành, để đảm bảo triển khai kịp thời, có hiệu quả và đạt được mục tiêu của Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016, NHNN xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, xác định cụ thể các nhiệm vụ, lộ trình, thời hạn hoàn thành và phân công trách nhiệm cho các đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc triển khai Kế hoạch theo các nội dung chính như sau: Hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế chính sách; Nâng cấp, mở rộng, cấu trúc lại Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (IBPS); Xây dựng, phát triển các hệ thống và dịch vụ thanh toán bán lẻ; Đẩy mạnh thanh toán điện tử trong khu vực Chính phủ, dịch vụ hành chính công; Đổi mới hệ thống bù trừ và quyết toán chứng khoán; Đổi mới hệ thống thanh quyết toán trên thị trường tiền tệ và ngoại tệ liên ngân hàng; Tăng cường quản lý, giám sát hoạt động thanh toán và chuyển tiền quốc tế; Giám sát và áp dụng các tiêu chuẩn cho các hệ thống thanh toán theo các tiêu chí và chuẩn mực quốc tế; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn và bảo vệ người tiêu dùng trong TTKDTM; Tăng cường cơ chế phối hợp thúc đẩy TTKDTM.

Thống đốc NHNN yêu cầu, các Vụ, Cục, đơn vị liên quan thuộc NHNN căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ động có kế hoạch tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ được giao; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đề xuất điều chỉnh kịp thời và trước ngày 15/12 hàng năm có báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao gửi Vụ Thanh toán để tổng hợp, báo cáo Thống đốc NHNN.

Vụ Thanh toán tham mưu giúp Thống đốc NHNN triển khai thực hiện kế hoạch; theo dõi, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này; sơ kết, đánh giá định kỳ hàng năm, báo cáo Thống đốc NHNN về tình hình, kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý; làm đầu mối tổng hợp tình hình chung, xây dựng báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án hàng năm trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Vụ Tài chính - kế toán chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật.

NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của mình, triển khai kịp thời, có hiệu quả các cơ chế, chính sách về TTKDTM; nắm bắt tình hình thanh toán trên địa bàn để báo cáo, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương và Thống đốc NHNN theo quy định.

Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán xây dựng kế hoạch phát triển TTKDTM của đơn vị mình để tổ chức thực hiện cụ thể, có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch này.

CKH

Theo Cổng thông tin điện tử NHNN Việt Nam

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,915

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn