Bản Tin Văn Bản Mới 29/09/2022 09:04 AM

Toàn bộ chính sách mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 10/2022

29/09/2022 09:04 AM

Toàn bộ chính sách mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 10/2022 (từ ngày 01 - 31/10/2022).

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. Thông tư 52/2022/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2021/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
2. Thông tư 57/2022/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 148/2021/NĐ-CP về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn Nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 31/10/2022
Đầu tư
1. Thông tư 19/2022/TT-BKHĐT quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
2. Thông tư 50/2022/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định 20/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
3. Thông tư 09/2022/TT-BGTVT hướng dẫn nội dung về phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư và mẫu loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao thuộc ngành giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
4. Quyết định 26/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
5. Quyết định 43/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
6. Quyết định 58/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
7. Quyết định 36/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk
Ngày hiệu lực: 03/10/2022
8. Quyết định 20/2022/QĐ-UBND về thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025
Ngày hiệu lực: 05/10/2022
9. Thông tư 09/2022/TT-BYT hướng dẫn mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày hiệu lực: 24/10/2022
Thương mại
1. Thông tư 13/2022/TT-BCT bãi bỏ Khoản 6 Điều 7 Thông tư 05/2021/TT-BCT hướng dẫn nội dung về an toàn điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày hiệu lực: 18/10/2022
2. Nghị định 69/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
Ngày hiệu lực: 30/10/2022
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. Quyết định 46/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 4764/2016/QĐ-UBND và Quyết định 2850/2017/QĐ-UBND do tỉnh Thanh Hóa ban hành
Ngày hiệu lực: 10/10/2022
Bảo hiểm
1. Thông tư 50/2022/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định 20/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
2. Quyết định 1927/QĐ-BTC năm 2022 công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
Lao động - Tiền lương
1. Quyết định 25/2022/QĐ-UBND về Quy định phân cấp quản lý tổ chức, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
2. Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày hiệu lực: 06/10/2022
3. Thông tư 13/2022/TT-BTTTT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày hiệu lực: 10/10/2022
4. Quyết định 41/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai
Ngày hiệu lực: 10/10/2022
5. Thông tư 14/2022/TT-BLĐTBXH quy định về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày hiệu lực: 15/10/2022
6. Thông tư 16/2022/TT-BLĐTBXH Chương trình đào tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày hiệu lực: 21/10/2022
Công nghệ thông tin
1. Thông tư 12/2022/TT-BTTTT hướng dẫn Nghị định 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
2. Quyết định 26/2022/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, khai thác phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường tỉnh Quảng Ninh
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
3. Nghị định 53/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật An ninh mạng
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
4. Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử
Ngày hiệu lực: 20/10/2022
Bất động sản
1. Quyết định 38/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình kèm theo Quyết định 22/2018/QĐ-UBND
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
2. Quyết định 26/2022/QĐ-UBND về quy định giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (không bao gồm phí, lệ phí) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
3. Quyết định 44/2022/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 Quyết định 09/2022/QĐ-UBND quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách diện tích đất thành dự án độc lập và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện thủ tục chấp thuận việc nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
4. Quyết định 35/2022/QĐ-UBND quy định tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn Đồng Nai
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
5. Quyết định 24/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau kèm theo Quyết định 30/2021/QĐ-UBND
Ngày hiệu lực: 07/10/2022
6. Quyết định 26/2022/QĐ-UBND về đơn giá dịch vụ sự nghiệp công Thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Ngày hiệu lực: 10/10/2022
Bộ máy hành chính
1. Thông tư 19/2022/TT-BKHĐT quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
2. Thông tư 28/2022/TT-BCA sửa đổi Thông tư 20/2010/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 37/2009/NĐ-CP quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
3. Quyết định 1245/QĐ-BGTVT năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường cao tốc Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
4. Quyết định 1223/QĐ-BGTVT năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
5. Quyết định 1218/QĐ-BGTVT năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường bộ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
6. Quyết định 59/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 28/2019/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Long An
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
7. Quyết định 58/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Long An
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
8. Quyết định 44/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
9. Quyết định 32/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
10. Quyết định 27/2022/QĐ-UBND quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
11. Quyết định 26/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
12. Quyết định 62/2022/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh Bình Định
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
13. Quyết định 25/2022/QĐ-UBND về Quy định phân cấp quản lý tổ chức, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
14. Quyết định 57/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
15. Quyết định 43/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
16. Quyết định 39/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
17. Quyết định 33/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Kim Sơn trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
18. Quyết định 32/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
19. Quyết định 31/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
20. Quyết định 30/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
21. Quyết định 38/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
22. Quyết định 37/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thành phố Tam Điệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
23. Quyết định 36/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Yên Mô trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
24. Quyết định 35/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Yên Khánh trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
25. Quyết định 34/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Nho Quan trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
26. Quyết định 31/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Bến Tre
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
27. Quyết định 37/2022/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giống nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
28. Quyết định 27/2022/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã do thành phố Cần Thơ ban hành
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
29. Quyết định 58/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
30. Nghị quyết 570/NQ-UBTVQH15 năm 2022 về thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
31. Nghị quyết 569/NQ-UBTVQH15 năm 2022 về thành lập thị trấn Bình Phú thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
32. Nghị định 66/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
33. Nghị định 56/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
34. Quyết định 36/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk
Ngày hiệu lực: 03/10/2022
35. Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày hiệu lực: 06/10/2022
36. Thông tư 07/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày hiệu lực: 06/10/2022
37. Quyết định 3522/QĐ-BNN-TY năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày hiệu lực: 06/10/2022
38. Thông tư 13/2022/TT-BTTTT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày hiệu lực: 10/10/2022
39. Quyết định 41/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai
Ngày hiệu lực: 10/10/2022
40. Quyết định 24/2022/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Ngày hiệu lực: 10/10/2022
41. Nghị định 55/2022/NĐ-CP quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Ngày hiệu lực: 10/10/2022
42. Thông tư 07/2022/TT-BNV quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày hiệu lực: 15/10/2022
43. Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử
Ngày hiệu lực: 20/10/2022
Tài chính nhà nước
1. Thông tư 12/2022/TT-BKHCN quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
2. Thông tư 52/2022/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2021/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
3. Quyết định 1927/QĐ-BTC năm 2022 công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
4. Quyết định 38/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình kèm theo Quyết định 22/2018/QĐ-UBND
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
5. Quyết định 25/2022/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
6. Quyết định 59/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 11/2019/QĐ-UBND quy định đơn giá tiêu thụ nước sạch nông thôn tại các công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
7. Quyết định 34/2022/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
8. Quyết định 23/2022/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
9. Quyết định 26/2022/QĐ-UBND về quy định giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (không bao gồm phí, lệ phí) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
10. Quyết định 43/2022/QĐ-UBND về danh mục tài sản, thiết bị mua sắm tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
11. Thông tư 54/2022/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước để thực hiện các Đề án đào tạo, bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 05/10/2022
12. Quyết định 64/2022/QĐ-UBND quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025
Ngày hiệu lực: 05/10/2022
13. Quyết định 24/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau kèm theo Quyết định 30/2021/QĐ-UBND
Ngày hiệu lực: 07/10/2022
14. Thông tư 55/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 238/2016/TT-BTC quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 08/10/2022
15. Quyết định 26/2022/QĐ-UBND về đơn giá dịch vụ sự nghiệp công Thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Ngày hiệu lực: 10/10/2022
Giao thông - Vận tải
1. Thông tư 11/2022/TT-BKHCN bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
2. Thông tư 19/2022/TT-BGTVT quy định về bảo trì công trình hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
3. Thông tư 09/2022/TT-BGTVT hướng dẫn nội dung về phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư và mẫu loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao thuộc ngành giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
4. Quyết định 1245/QĐ-BGTVT năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường cao tốc Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
5. Quyết định 1223/QĐ-BGTVT năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
6. Quyết định 1218/QĐ-BGTVT năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường bộ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
7. Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND về thí điểm chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và các đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container đi, đến cảng Chân Mây tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
8. Nghị định 56/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
9. Quyết định 19/2022/QĐ-UBND quy định về hình thức đào tạo và nội dung, phương án tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Ngày hiệu lực: 05/10/2022
10. Thông tư 55/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 238/2016/TT-BTC quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 08/10/2022
11. Quyết định 29/2022/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền quản lý bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Ngày hiệu lực: 14/10/2022
12. Nghị định 69/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
Ngày hiệu lực: 30/10/2022
Giáo dục
1. Quyết định 31/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 3 Điều 2, các Điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Khoản 2 Điều 15, Khoản 1 Điều 17, Khoản 1 Điều 18, Điều 20, Khoản 2 Điều 22, các quy định có liên quan đến dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường tại Khoản 2 Điều 18, Khoản 2 Điều 19 của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình kèm theo Quyết định 18/2013/QĐ-UBND và nội dung quy định đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường tại Điều 1, Quyết định 06/2014/QĐ-UBND
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
2. Quyết định 31/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Bến Tre
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
3. Thông tư 54/2022/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước để thực hiện các Đề án đào tạo, bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 05/10/2022
4. Thông tư 14/2022/TT-BLĐTBXH quy định về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày hiệu lực: 15/10/2022
5. Thông tư 15/2022/TT-BLĐTBXH về Quy chế quản lý, cấp phát Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên các trường cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày hiệu lực: 15/10/2022
Tài nguyên - Môi trường
1. Quyết định 26/2022/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, khai thác phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường tỉnh Quảng Ninh
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
2. Quyết định 16/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 12/2020/QĐ-UBND Quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
3. Quyết định 25/2022/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
4. Quyết định 60/2022/QĐ-UBND quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Bình Định
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
5. Quyết định 59/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 11/2019/QĐ-UBND quy định đơn giá tiêu thụ nước sạch nông thôn tại các công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
Thể thao - Y tế
1. Quyết định 39/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
2. Quyết định 33/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Kim Sơn trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
3. Quyết định 32/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
4. Quyết định 31/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
5. Quyết định 30/2022/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
6. Quyết định 37/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thành phố Tam Điệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
7. Quyết định 36/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Yên Mô trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
8. Quyết định 35/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Yên Khánh trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
9. Quyết định 34/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Nho Quan trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
10. Thông tư 08/2022/TT-BYT quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày hiệu lực: 20/10/2022
11. Thông tư 09/2022/TT-BYT hướng dẫn mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày hiệu lực: 24/10/2022
Văn hóa - Xã hội
1. Thông tư 05/2022/TT-BVHTTDL hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
2. Quyết định 31/2022/QĐ-UBND về Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Nam Định
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
3. Quyết định 57/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
4. Nghị quyết 41/2022/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2026
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
5. Nghị định 53/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật An ninh mạng
Ngày hiệu lực: 01/10/2022
6. Thông tư 54/2022/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước để thực hiện các Đề án đào tạo, bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 05/10/2022
7. Thông tư 13/2022/TT-BTTTT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày hiệu lực: 10/10/2022
Lĩnh vực khác
1. Thông tư 09/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày hiệu lực: 06/10/2022
2. Quyết định 19/2022/QĐ-UBND về quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2030
Ngày hiệu lực: 10/10/2022
3. Thông tư 59/2022/TT-BQP về Quy chuẩn QCVN 01:2022/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn vật nổ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày hiệu lực: 15/10/2022
4. Thông tư 10/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày hiệu lực: 30/10/2022
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,850

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn