Luật chăn nuôi 2018

  • Điều kiện hoạt động chăn nuôi trang trại 15:01 | 16/09/2022
  • Tôi muốn biết thế nào chăn nuôi trang trại? Để hoạt động chăn nuôi trang trại, tổ chức, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện như thế nào? - Gia Hân (Lâm Đồng)

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn