Quyết định giám đốc thẩm 12/2014/GĐT-HC ngày 25/08/2014 về xét xử vụ án hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

TÒA HÀNH CHÍNH TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM 12/2014/GĐT-HC NGÀY 25/08/2014 VỀ XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Ngày 25 tháng 8 năm 2014, tại trụ sở Tòa Hành chính Tòa án nhân dân t cao mở phiên tòa giám đôc thâm xét xử vụ án hành chính liên quan đên lĩnh quản lý đất đai, giữa các đương sự:

- Người khởi kiện: Ông Đào Văn Nhiều; trú tại số 338, tổ 18, ấp Đình, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.            

-  Người bị kiện: Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh; trụ sở tại Tỉnh lộ 8, khu phố 7, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

NHẬN THẤY

Ngày 19/01/2004, ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 211/QĐ-UB về việc thu hồi diện tích 552,3ha đất và tạm giao cho Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố để chuẩn bị đầu tư xây dựng Khu Công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Trong đó hộ gia đình ông Đào Văn Nhiều bị thu hồi diện tích là 10.425m2 đất.

Ngày 30/5/2007, ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2006/QĐ-UBND về việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất cho hộ ông Đào Văn Nhiều, số tiền là 1.775.559.360đ. Không đồng ý với việc bồi thường theo quyết định, ông Nhiều có đơn khiếu nại.

Ngày 24/10/2007, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 4975/QĐ-UBND với nội dung không chấp nhận khiếu nại của ông Đào Văn Nhiều. Ông Đào Văn Nhiều tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.Ngày 21/10/2008, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 4445/QĐ-UBND với nội dung công nhận Quyết định giải quyết khiếu nại số 4975/QĐ-UBND ngày 24/10/2007 của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, bác khiêu nại của ông Đào Văn Nhiều.

Ngày 15/3/2011, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Củ Chi ban hành Quyết định số 4508/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thi hành Quyết định sổ 211/QĐ-UB ngày 19/01/2004 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Đào Văn Nhiều.

Ngày 18/7/2011, ông Đào Văn Nhiều có đơn khởi kiện vụ án hành chính đối với Quyết định số 4508/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 01/9/2011, Tòa án nhân dân huyện Củ Chi, thành phổ Hồ Chí Minh thụ lý vụ án.

Ngày 13/9/2011, ông Đào Văn Nhiều có đơn khởi kiện bổ sung vụ án hành chính đối với Quyết định số 4508/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 19/10/2011, Tòa án nhân dân huyện Củ Chi đã tổ chức cho các bên đương sự đối thoại.

Căn cứ vào Biên bản đối thoại ngày 19/10/2011; Tòa án nhân dân huyện Củ Chi, thành phổ Hồ Chí Minh ra Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính số 15/2011/QĐST-HC ngày 21/10/2011, với lý do: “Tại biên bản đối thoại ngày 19/10/2011, người khởi kiện ông Đào Văn Nhiều không yêu cầu Tòa án hủy Quyết định hành chỉnh 4508/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Củ Chi... Xét thấy, yêu cầu này của ông Đào Văn Nhiều không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 109 Luật tố tụng hành chính ”.

Ngày 31/10/2011, ông Đào Văn Nhiều có đơn kháng cáo đối với quyết định nêu trên.

Tại Quyết định phúc thẩm giải quyết việc kháng cáo đối với quyết định đình chỉ giải quyết vụ án số 1527/2011/QĐPT-HC ngày 13/12/2011, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định: Giữ nguyên Quyết định đình chỉ sổ 15/2011/QĐST-HC ngày 21/10/2011 giải quyết vụ án hành chính sơ thẩm thụ lý sổ 21/2011/TLHC-ST ngày 01 tháng 9 năm 2011 về việc “Khiếu kiện quyết định hành chỉnh ” của Tòa án nhân dân huyện Củ Chi.

Ngày 05/12/2012, ông Đào Văn Nhiều có đơn đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Quyết định phúc thẩm số 1527/2011/QĐPT-HC ngày 13/12/2011 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 16/12/2013, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã có Kháng nghị giám đốc thẩm số 23/2013/KN-HC, với nội dung: Kháng nghị Quyết định số 1527/2011/QĐPT-HC ngày 13/11/2011 giải quyết việc kháng cảo đổi với quyết định đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chỉ Minh Đê nghị Tòa Hành chính Tòa ản nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy Quyết định số 1527/2011/QĐPT-HC ngày 13/11/2011 giải quyết việc khảng cáo đổi với quyết định đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án số 15/2011/QĐST-HC ngày 21/10/2011 của Tòa án nhân dân huyện Củ Chi, thành phổ Hồ Chỉ Minh; giao hồ sơ vụ án để Tòa án nhân dân huyện Củ Chi, thành phổ Hồ Chí Minh giải quyết lại theo đúng quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng giám đốc thẩm Tòa Hành chính Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận Kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

XÉT THẤY

Theo đcm khởi kiện, đơn khởi kiện bổ sung, ý kiến trình bày của ông Đào Văn Nhiều và căn cứ vào quy định của pháp luật tố tụng thì xác định Quyết định số 4508/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính thuộc lĩnh vực quản lý đất đai.

Việc ông Đào Văn Nhiều khởi kiện vụ án hành chính đối với Quyết định số 4508/QĐ-ƯBND ngày 15/3/2011 của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, đúng thời hiệu khởi kiện được quy định tại Điều 104 Luật tố tụng hành chính.

Tòa án nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh thụ lý, giải quyết là đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 28, khoản 1 Điều 29 Luật tố tụng hành chính.

Tại Biên bản đối thoại ngày 19/10/2011, ông Đào Văn Nhiều trình bày: Tôi yêu cầu Tòa án xem xét Quyết định hành chính sổ 4508/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Củ Chi đúng hay sai pháp luật. Nếu đúng pháp luật thì ủy ban nhân dân huyện Củ Chi xử lý trường hợp tôi như thế nào, nếu sai pháp luật thì Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi giải quyết trường hợp của tôi như thế nào. Tôi hoàn toàn không yêu cầu Tòa án hủy Quyết định hành chính số 4508/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Cụ Chi.

Yêu cầu nêu trên của ông Đào Văn Nhiều là một trong những nội dung Tòa án phải xem xét khi giải quyết vụ án hành chính. Việc ông Đào Văn Nhiều trình bày cho răng hoàn toàn không yêu cầu Tòa án hủy Quyết định hành chính số 4508/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Củ Chi là phù hợp đối với trường hợp khi đánh giá tính hợp pháp của quyết định hành chính, nếu quyết định này được ban hành đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và đúng nội dung theo quy định của pháp luật thì Tòa án không hủy quyết định mà bác yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện.

Do vậy, việc Tòa án cấp sơ thẩm cho rằng yêu cầu nêu trên của ông Đào Văn Nhiêu không thuộc thâm quyên giải quyết của Tòa án bằng vụ án hành chính theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 109 Luật tố tụng hành chính để ra Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính số 15/2011/QĐST-HC ngày 21/10/2011 là không đúng. Tòa án cấp phúc thẩm khi giải quyết kháng cáo lại giữ nguyên Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính số 15/2011/QĐST-HC ngày 21/10/2011 của Tòa án nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cũng không đúng với quy định của pháp luật tố tụng, làm mất quyền khởi kiện của ông Đào Văn Nhiều.

Mặt khác, Quyết định số 1527/2011/QĐPT-HC ngày 13/12/2011 giải quyết việc kháng cáo của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tại phần quyết định còn có sai sót là tuyên giữ nguyên Quyết định đình chỉ số 15/2011/QĐST-HC ngày 21/10/2011...của Tòa án nhân dân Quận 12 là không đúng (Quyết định đình chỉ số 15/2011/QĐST-HC ngày 21/10/201 llà của Tòa án nhân dân huyện Củ Chi).

Do vậy, Kháng nghị giám đốc thẩm số 23/2013/HC-KN ngày 16/12/2013 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là có căn cứ pháp luật.

Bởi các lẽ trên, căn cứ vào khoản 3 Điều 225 Luật tố tụng hành chính;

QUYẾT ĐỊNH

Chấp nhận Kháng nghị giám đốc thẩm số 23/2013/HC-KN ngày 16/12/2013 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Hủy Quyết định giải quyết việc kháng cáo đối với quyết định đình chỉ giải quyết vụ án số 1527/2011/QĐPT-HC ngày 13/11/2011 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án số 15/2011/QĐST-HC ngày 21/10/2011 của Tòa án nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh; giao hồ sơ vụ án để Tòa án nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh giải quyết lại theo đúng quy định của pháp luật.


191
Bản án/Quyết định được xét lại
 
Văn bản được dẫn chiếu
 
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Quyết định giám đốc thẩm 12/2014/GĐT-HC ngày 25/08/2014 về xét xử vụ án hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Số hiệu:12/2014/GĐT-HC
Cấp xét xử:Giám đốc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành: 25/08/2014
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về