• Điều kiện để người phạm tội được hưởng án treo
  • Dân gian vẫn thường có câu “Một ngày tù, nghìn thu ở ngoài”, chính vì vậy mà những người phạm tội đều cố gắng mong mình được hưởng án treo bởi án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện. Vậy án treo sẽ được áp dụng khi thỏa mãn điều kiện nào?
    - 18 ngày trước