29/09/2010 | 1734 Lượt xem |

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3476/KH-BTP

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2010

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2010 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2011

Để chuẩn bị tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2010 và triển khai công tác tư pháp năm 2011, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá kịp thời, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực của công tác tư pháp năm 2010 trong toàn Ngành; việc tổng kết công tác tư pháp năm 2010 được gắn với đánh giá kết quả công tác của giai đoạn 2007 - 2010.

2. Xác định phương hướng, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2011; những định hướng lớn của công tác tư pháp giai đoạn 2011 - 2015.

3. Hướng dẫn triển khai thực hiện một số nhiệm vụ mới của Ngành; trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc, giải pháp khắc phục trong tổ chức thực hiện một số lĩnh vực công tác.

II- NỘI DUNG TỔNG KẾT

1. Tổng kết công tác tư pháp năm 2010 gắn với giai đoạn 2007 - 2010; phương hướng, nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2011.

2. Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2010 và phát động phong trào thi đua năm 2011.

3. Các chuyên đề về:

- Những nội dung cơ bản của Luật Nuôi con nuôi và những biện pháp triển khai thi hành Luật Nuôi con nuôi.

- Tình hình triển khai thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản.

- Tình hình triển khai thi hành Luật Lý lịch tư pháp.

III- TỔ CHỨC TỔNG KẾT

1. Đối với các đơn vị thuộc Bộ; Tổ chức pháp chế Bộ, ngành; các địa phương

1.1. Các đơn vị thuộc Bộ xây dựng Báo cáo tổng kết công tác trình Thứ trưởng phụ trách phê duyệt và tổ chức tổng kết công tác tại đơn vị.

Đối với các lĩnh vực công tác Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Hợp tác quốc tế, Văn phòng, thì việc tổ chức tổng kết được thực hiện chung trong toàn cơ quan Bộ.

1.2. Tổng cục Thi hành án dân sự chủ trì hướng dẫn việc tổ chức tổng kết công tác thi hành án dân sự trong toàn Ngành Thi hành án dân sự.

1.3. Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xây dựng Báo cáo tổng kết công tác năm 2010 của Bộ, ngành mình.

1.4. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc tổ chức tổng kết công tác tư pháp tại địa phương.

1.5. Thời gian tổ chức tổng kết công tác của các đơn vị thuộc Bộ; Tổ chức pháp chế Bộ, ngành; các địa phương: từ 15/10/2010 đến 15/11/2010.

2. Tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2011

2.1. Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2011 được tổ chức trong 02 ngày, dự kiến vào nửa đầu tháng 12/2010 (ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011); địa điểm tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.

2.2. Thành phần tham dự Hội nghị:

Khách mời:

- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

- Lãnh đạo các Bộ, ngành hữu quan.

- Lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Phóng viên một số Báo, Đài ở Trung ương và địa phương.

Đại biểu tham dự:

- Lãnh đạo Bộ Tư pháp;

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;

- Giám đốc, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Lãnh đạo Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Cục trưởng Cục THADS và một số lãnh đạo ban, ngành của thành phố Đà Nẵng;

- Đại diện các đơn vị và cá nhân được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của ngành Tư pháp năm 2010;

- Nhân viên lái xe và các chuyên viên, nhân viên phục vụ Hội nghị.

2.3. Các báo cáo, tài liệu tại Hội nghị gồm:

- Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2010, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2011 và định hướng công tác tư pháp nhiệm kỳ 2011 - 2015;

- Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2010;

- Dự thảo Chương trình công tác năm 2011 của Ngành Tư pháp;

- Các báo cáo chuyên đề;

- Bản tổng hợp xếp hạng các Sở Tư pháp năm 2010;

- Bản tổng hợp Tiếp nhận và trả lời kiến nghị của Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự và tổ chức pháp chế Bộ, ngành đối với công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp năm 2010.

2.4. Kinh phí tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2010 nêu tại mục II được thực hiện theo quy định hiện hành.

Kinh phí chuẩn bị nội dung và tổ chức Hội nghị toàn quốc được lấy từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của Văn phòng Bộ. Đại biểu tham dự Hội nghị tự túc về kinh phí đi lại, ăn ở theo quy định hiện hành.

IV- KIỂM TRA CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2010

1. Nội dung kiểm tra

- Kiểm tra tổng thể việc triển khai Chương trình công tác năm 2010 của Ngành Tư pháp gắn với việc tự chấm điểm xếp hạng của Sở Tư pháp;

- Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2010;

- Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2010;

- Kiểm tra việc thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ Ngành Tư pháp.

2. Địa điểm, thời gian kiểm tra: Địa điểm kiểm tra dự kiến được thực hiện theo các cụm thi đua; Thời gian kiểm tra dự kiến vào tháng 11/2010 (Kế hoạch kiểm tra cụ thể sẽ được gửi sau cho các đơn vị, địa phương).

V- PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Lãnh đạo Bộ

1.1. Bộ trưởng ban hành Quyết định tổ chức Hội nghị toàn quốc, Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội nghị; quyết định những vấn đề lớn về nội dung và công tác tổ chức tổng kết trong toàn Ngành.

1.2. Thứ trưởng Thường trực Hoàng Thế Liên trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức tổng kết toàn Ngành, công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc.

1.3. Các Thứ trưởng chỉ đạo việc tổ chức tổng kết công tác; phê duyệt các Báo cáo công tác, Báo cáo chuyên đề của các đơn vị thuộc Bộ do mình phụ trách.

2. Văn phòng Bộ

2.1. Chủ trì, đề xuất việc hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ; Tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở Tư pháp xây dựng Báo cáo và tổ chức tổng kết năm 2010: hoàn thành trước ngày 30/9/2010.

2.2. Báo cáo Lãnh đạo Bộ về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Hội nghị.

2.3. Chủ trì, phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra Bộ xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác tư pháp năm 2010.

2.4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và địa phương tổ chức tổng kết công tác văn phòng trong toàn Ngành; phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức tổng kết công tác trên các lĩnh vực tổ chức cán bộ, kế hoạch - tài chính, hợp tác quốc tế trong toàn cơ quan Bộ.

2.5. Xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2010, phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 và định hướng công tác tư pháp nhiệm kỳ 2011 - 2015.

2.6. Xây dựng dự thảo Chương trình công tác tư pháp năm 2011.

2.7. Xây dựng Bản tổng hợp Tiếp nhận và trả lời kiến nghị của Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự và tổ chức pháp chế Bộ, ngành đối với công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp năm 2010.

2.8. Chuẩn bị các thủ tục hành chính tổ chức Hội nghị (Quyết định về việc tổ chức Hội nghị; Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội nghị; giấy mời, giấy triệu tập và các loại văn bản hành chính khác); in ấn, tập hợp tài liệu, thanh quyết toán kinh phí, thuê hội trường, bố trí nơi nghỉ, đón tiếp đại biểu...

3. Các đơn vị thuộc Bộ

3.1. Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ tổ chức tổng kết công tác trên các lĩnh vực tổ chức cán bộ, kế hoạch - tài chính, hợp tác quốc tế.

3.2. Báo Pháp luật Việt Nam: Chủ trì, phối hợp Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan đề xuất các sự kiện lớn của Ngành năm 2010.

3.3. Vụ Thi đua - Khen thưởng: Trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành Bản tiêu chí xếp hạng Sở Tư pháp năm 2010 trước ngày 15/10/2010; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc xếp hạng các Sở Tư pháp năm 2010; xây dựng Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2010.

3.4. Cục Con nuôi: Chuẩn bị Báo cáo chuyên đề về những nội dung cơ bản của Luật Nuôi con nuôi và những biện pháp triển khai Luật Nuôi con nuôi.

3.5. Vụ Hành chính Tư pháp: Chuẩn bị Báo cáo tình hình triển khai Luật Lý lịch tư pháp.

3.6. Vụ Bổ trợ tư pháp: Chuẩn bị Báo cáo tình hình triển khai Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản.

4. Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng phối hợp với Văn phòng Bộ triển khai công tác tổ chức Hội nghị toàn quốc tại thành phố Đà Nẵng.

VI- TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh Kế hoạch này.

2. Văn phòng Bộ chủ trì, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- P.TTgCP Trương Vĩnh Trọng (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
(để chỉ đạo t/h);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục THADS (để t/h);
- Cục CNTT (để đưa lên Cổng TTĐT);
- Lưu: VT, TH, BTK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Hoàng Thế Liên

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3476/KH-BTP, BO TU PHAP, CONG TAC TU PHAP NAM 2010, CONG TAC TU PHAP NAM 2011, BO MAY HANH CHINH