28/02/2011 | 5648 Lượt xem |

BAN CHỈ ĐẠO 138/CP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 28/KH-BCĐ 138/CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2011

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 09/CP, CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM NĂM 2011

Năm 2011 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, năm đầu tiên thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước có nhiều diễn biến mới, đặt ra cho việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự những thời cơ, thuận lợi cơ bản, đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, góp phần phục vụ thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020, Ban Chỉ đạo 138/CP xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2011 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong phòng, chống tội phạm; đặt nhiệm vụ phòng, chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ chính trị được ưu tiên thực hiện trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi Bộ, ngành, địa phương. Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm.

2. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tội phạm, kiềm chế sự tăng tội phạm, làm giảm một số loại tội phạm như tội phạm hình sự nghiêm trọng, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm môi trường, tội phạm công nghệ cao, tội phạm trong thanh, thiếu niên… Tập trung điều tra khám phá, xử lý kịp thời, nghiêm minh các loại tội phạm nhất là tội phạm nghiêm trọng, tội phạm mới, từ đó tạo tiền đề thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011 – 2015.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP TRỌNG TÂM

1. Tổ chức kiểm điểm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, đánh giá một cách nghiêm túc tình hình tội phạm và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác phòng chống tội phạm ở đơn vị, địa phương trong thời gian qua, từ đó tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, theo kế hoạch số 01-KH/ĐUCA ngày 04/11/2010 của Đảng ủy Công an Trung ương, tập trung giải quyết các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm. Xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị số 48-CT/TW cho sát với thực tế và đặc thù riêng của từng địa phương, đơn vị.

2. Tham mưu cho Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”. Văn phòng thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, thành viên xây dựng và thực hiện Chương trình, mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011 – 2015 với những mục tiêu, chủ trương giải pháp phù hợp với tình hình mới, theo đúng Quy chế quản lý điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia được ban hành kèm theo Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 4/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Tăng cường và cải tiến hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng chống tội phạm theo nội dung, yêu cầu Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị. Xây dựng Chương trình phối hợp tuyên truyền phòng, chống tội phạm giữa Bộ Công an và Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Thông tin Truyền thông. Phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; biểu dương, khen thưởng kịp thời những người có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia và đặt nhiệm vụ phòng, chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên cần thực hiện trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương, đơn vị. Tiếp tục lồng ghép thực hiện phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

4. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm; hoàn thành việc xây dựng, sửa đổi Thông tư liên tịch 61 giữa Bộ Công an và Bộ Tài chính “Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm” theo hướng cụ thể, mục chi, mức chi cho phù hợp với thực tế. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung, xây dựng, ban hành Luật phòng, chống khủng bố, Luật phòng, chống rửa tiền, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật chứng cứ, Luật phòng, chống mua bán người… Khẩn trương ban hành quy định chính sách bảo vệ tập thể, cá nhân tham gia phòng, chống tội phạm; chính sách bồi thường, hỗ trợ những tập thể, cá nhân bị thương, hy sinh hoặc bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phòng, chống tội phạm.

5. Tăng cường xây dựng lực lượng chính quy, chuyên trách trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm ngày càng trong sạch, vững mạnh, tinh thông về nghiệp vụ, được trang bị đầy đủ kiến thức, trang thiết bị để đủ khả năng đảm đương mọi nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

6. Nghiên cứu xây dựng, ban hành cơ chế thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước phục vụ thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; ban hành bộ tiêu chí phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm. Đánh giá tình hình, kết quả sử dụng kinh phí phòng, chống tội phạm năm 2011, dự toán kinh phí năm 2012. Thành lập Quỹ phòng, chống tội phạm.

7. Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo 138/CP đảm bảo tập trung thống nhất từ Trung ương đến cơ sở nhằm nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện của từng thành viên. Tổ chức các đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra, khảo sát đánh giá thực trạng tình hình thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị ở các bộ, ngành, địa phương. Kịp thời động viên khen thưởng đối với các đơn vị, cá nhân tiêu biểu, điển hình có thành tích nổi bật trong thực hiện Nghị quyết 09/CP, Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm.

8. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, cấp ủy, chính quyền, tổ chức, đoàn thể các cấp trong công tác phòng, chống tội phạm và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự. Mở các đợt tấn công trấn áp, truy quét các loại tội phạm; phối hợp điều tra, truy tố, xét xử kịp thời các vụ án nghiêm trọng đáp ứng yêu cầu chính trị từng giai đoạn. Phát động quần chúng và các tổ chức, đoàn thể tham gia tuần tra, canh gác bảo vệ các địa bàn, mục tiêu trọng điểm. Tăng cường công tác dự báo, nắm tình hình tội phạm ở từng địa phương, cơ sở, từ đó chủ động phòng ngừa không để xảy ra tình hình đột xuất bất ngờ, đảm bảo an ninh trật tự.

9. Rà soát, sơ kết, tổng kết các Chương trình phối hợp hành động, Nghị quyết liên tịch về phòng, chống tội phạm đã ký kết giữa Bộ Công an với các Bộ, ngành đoàn thể và tiếp tục ký kết các Nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp hành động phòng chống tội phạm giai đoạn 2011 – 2015 để nâng cao vai trò, ý thức của toàn xã hội vào công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm. Xây dựng và ban hành quy định về phối hợp trao đổi thông tin phòng, chống tội phạm giữa Thanh tra Chính phủ và Bộ Công an.

10. Tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, phối hợp với các nước theo lĩnh vực song phương, đa phương tại các diễn đàn để trao đổi kinh nghiệm trong phòng, chống tội phạm. Nâng cao hiệu quả công tác trao đổi thông tin và phối hợp điều tra bắt giữ tội phạm với các nước chung đường biên giới và các đối tác truyền thống như INTERPOL, ASEANPOL. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các điều ước, thỏa thuận quốc tế về hợp tác phòng, chống tội phạm, cũng như các Hiệp định tương trợ tư pháp đã ký với các nước. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất ký kết các điều ước, thỏa thuận quốc tế về phòng, chống tội phạm; thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức, đảm bảo an ninh cho Đại hội đồng Interpol lần thứ 80 tại Hà Nội.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Bộ Công an thực hiện đầy đủ chức năng thường trực, nòng cốt trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; tham mưu, giúp BCĐ 138/CP tổng kết công tác năm 2010, triển khai công tác trọng tâm năm 2011 và kiện toàn Ban Chỉ đạo 138/CP. Chủ trì xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011 – 2015, Quỹ phòng, chống tội phạm. Phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục hoàn chỉnh, sửa đổi Thông tư liên tịch 61/1999/TTLB-BTC-BCA ngày 3/6/1999 của liên Bộ Tài chính – Công an về quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm cho phù hợp với tình hình mới. Chủ trì xây dựng các Chương trình phối hợp hành động, Nghị quyết liên tịch về phòng, chống tội phạm với các bộ, ngành, đoàn thể. Thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng, chống tội phạm mua bán người được phân công. Xây dựng kế hoạch tập trung lực lượng bảo vệ an toàn cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Tiếp tục chỉ đạo mở các đợt cao điểm phát động quần chúng tham gia tấn công trấn áp các loại tội phạm, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm; nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu tội phạm học, đưa ra dự báo chính xác tham mưu cho Ban Chỉ đạo 138/CP chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm. Đề xuất xây dựng một số hiệp định phòng chống mua bán người với một số nước liên quan.

2. Bộ Quốc phòng chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chương trình quốc gia phòng, chống ma túy; Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em trên các địa bàn được phân công. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an nâng cao hiệu quả phòng, chống các loại tội phạm và ma túy theo phân công, phân cấp ở khu vực biên giới đường bộ và trên biển. Triển khai thực hiện có hiệu quả đề án, dự án của Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy thuộc chức năng, nhiệm vụ của Quân đội.

3. Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành hữu quan hướng dẫn áp dụng các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng Hình sự; xây dựng Luật giám định tư pháp, Luật tổ chức điều tra hình sự, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự, Luật chống tham nhũng, Luật phòng, chống ma túy…

4. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ, hội viên về công tác phòng, chống tội phạm. Chủ trì phối hợp với các đoàn, thể tiếp tục thực hiện đề án 1 “Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”. Phối hợp với Bộ Công an tổ chức hiệu quả các chương trình hành động, nghị quyết liên tịch đã ký kết về phòng, chống tội phạm.

5. Các bộ: Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư phối hợp với Bộ Công an xây dựng, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011 – 2015; Xây dựng kế hoạch tập huấn về công tác quản lý, sử dụng ngân sách của Chương trình cho đội ngũ cán bộ thường trực Ban Chỉ đạo 138 các bộ, ngành, địa phương. Phối hợp lập dự toán, phân bổ và kiểm tra, hướng dẫn sử dụng kinh phí Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của bộ, ngành, địa phương.

6. Bộ Thông tin Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010, Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm; Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống tội phạm với hoạt động phát thanh, truyền hình, các chương trình văn hóa, nghệ thuật; định hướng dư luận lên án những hành vi vi phạm pháp luật; kịp thời biểu dương, khen ngợi, khích lệ các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tội phạm.

7. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với Bộ Công an đẩy mạnh thực hiện Thông tư liên tịch số 34/TTLT-BGDĐT-BCA ngày 20/11/2009 về công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong trường học, cơ sở giáo dục. Nghiên cứu tăng thời lượng nội dung giáo dục phòng, chống tội phạm trong chương trình giảng dạy các cấp học. Thường xuyên tổ chức giao ban, nắm tình hình, tập huấn cho đội ngũ cán bộ ngành giáo dục; lồng ghép thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm với phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người với thực hiện nhiệm vụ chính trị trong các nhà trường.

8. Bộ Ngoại giao phối hợp với các bộ, ngành hữu quan tham gia đàm phán, ký kết, triển khai thực hiện các hiệp định về phòng, chống tội phạm với các nước trong khu vực và trên thế giới; Chỉ đạo các cơ quan đại diện ngoại giao của nước ta ở nước ngoài thu thập các thông tin, tài liệu về tình hình có liên quan đến tội phạm là người Việt Nam ở nước ngoài để thông báo kịp thời cho các cơ quan chức năng về phòng, chống tội phạm.

9. Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao tập trung chỉ đạo làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật giải quyết các vụ án điểm, phức tạp về an ninh trật tự; hướng dẫn, điều tra, xử lý nghiêm minh các hành vi phạm tội. Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, gắn hiệu quả công tác của ngành với hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm. Khẩn trương hoàn thành các dự án Luật, Pháp lệnh liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm được giao chủ trì soạn thảo theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng để trình Quốc hội xem xét, thông qua; chỉ đạo Tòa án nhân dân các cấp khẩn trương đưa ra xét xử nghiêm minh các vụ án lớn, tăng cường tổ chức các phiên tòa lưu động tại nơi xảy ra vụ án nhằm đề cao tác dụng việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân.

10. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội người cao tuổi Việt Nam tiếp tục thực hiện vai trò đoàn thể trong công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, trách nhiệm tham gia phòng, chống tội phạm cho cán bộ, hội viên, đoàn viên, công nhân viên chức… Phối hợp với Bộ Công an tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình hành động, nghị quyết liên tịch đã ký kết về phòng, chống tội phạm. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ, hội viên về công tác phòng, chống tội phạm; xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự ở các cấp Hội, cấp bộ Đoàn, tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp, phòng chống tội phạm trong các khu công nghiệp, thành lập các đội tự quản, tổ dân phòng để đảm bảo ANTT trên địa bàn…

11. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo toàn bộ công tác phòng, chống tội phạm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” gắn liền với việc thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của năm 2011 trong chức năng hoạt động quản lý của ngành mình. Duy trì thường xuyên chế độ thông tin phối hợp chỉ đạo theo đúng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 138/CP.

12. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và Nghị quyết số 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm tại các địa phương. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương mình và các nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ để xây dựng kế hoạch thực hiện, tập trung đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các bộ, ngành, địa phương căn cứ trách nhiệm được phân công tại Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ và những yêu cầu, nội dung của kế hoạch này để xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình kết quả thực hiện, có báo cáo định kỳ và đột xuất về Ban Chỉ đạo 138/CP (qua Văn phòng Thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy – Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Ban Chỉ đạo 138/CP tổ chức các đoàn kiểm tra, khảo sát đánh giá việc thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 09/CP và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm tại một số bộ, ngành, địa phương trong cả nước. Các bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng chương trình thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện, kịp thời phát hiện và điều chỉnh những biểu hiện không đúng; nhân rộng những cách làm hay, kinh nghiệm tốt, kịp thời biểu dương, khen thưởng những mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm.

3. Văn phòng Thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy Bộ Công an có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo 138/CP theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo);
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Thành viên BCĐ 138/CP;
- Chủ nhiệm các đề án của Chương trình;
- Lưu: Bộ Công an (V11, C41).

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
THƯỢNG TƯỚNG
Lê Thế Tiệm

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 28/KH-BCD138/CP, BAN CHI DAO 138/CP, CHUONG TRINH QUOC GIA PHONG CHONG TOI PHAM, TRACH NHIEM HINH SU