26/04/2011 | 3416 Lượt xem |

BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1454/BC-BNV

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2011

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 4/2011

Bộ Nội vụ xin báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 4/2011. Báo cáo gồm 2 phần:

- Công việc chủ yếu đã làm và kết quả,

- Một số công việc trọng tâm tháng 5/2011.

I. CÔNG VIỆC CHỦ YẾU ĐÃ LÀM VÀ KẾT QUẢ

1. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền và kiểm tra thực hiện

Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Trong tháng, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 và xây dựng Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2020. Đây là hoạt động hết sức quan trọng và có ý nghĩa to lớn, ghi nhận và đánh dấu một giai đoạn triển khai thực hiện cải cách hành chính toàn diện của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương trong suốt 10 năm qua. Hội nghị đã đánh giá kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện cải cách hành chính trong 10 năm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong giai đoạn 2011-2020. Căn cứ ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến, Bộ Nội vụ đã sửa đổi, hoàn chỉnh Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 để trình Chính phủ xem xét trong phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4/2011.

Nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên toàn quốc và lắng nghe những ý kiến từ các địa phương, Bộ Nội vụ đã tổ chức 2 hội nghị theo khu vực phía Bắc và phía Nam về tổng kết thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

Các bộ, ngành và địa phương tiếp tục xây dựng và ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2011 nhằm xác định cụ thể những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm, đảm bảo công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả thiết thực. Để chuẩn bị tốt cho việc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban sơ kết công tác cải cách hành chính quý I/2011 và triển khai nhiệm vụ quý II/2011 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Các bộ, ngành và địa phương tiếp tục quan tâm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài phát thanh và Truyền hình, báo viết, trang tin điện tử của đơn vị mình. Các đơn vị tích cực triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền về cải cách hành chính là: Đài Tiếng nói Việt Nam, Nghệ An, Bến Tre… Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống thực hiện tuyên truyền các quy định về thủ tục hành chính, các chính sách về tài nguyên và môi trường.

Công tác kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính cũng được nhiều địa phương quan tâm chỉ đạo, ban hành các kế hoạch kiểm tra và tiến hành kiểm tra thực tế tại các đơn vị trên các lĩnh vực cụ thể. Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2011 trên địa bàn tỉnh. Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận thực hiện kiểm tra công vụ và cải cách hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; huyện Hàm Thuận Nam và các xã, thị trấn của huyện Hàm Thuận Nam. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của công dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố. Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra, đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2010 tại 33 cơ quan, đơn vị, bao gồm 20 sở, 7 quận, huyện và 6 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố…

2. Kết quả đạt được

a) Cải cách thể chế:

Cải cách thể chế là nội dung quan trọng được Chính phủ, các bộ, ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thông qua việc không ngừng chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2011/NĐ-CP ngày 14/4/2011 sửa đổi, bổ sung Danh mục doanh nghiệp không được đình công ban hành kèm theo Nghị định số 122/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ quy định Danh mục doanh nghiệp không được đình công và việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở doanh nghiệp không được đình công; Nghị định số 27/2011/NĐ-CP ngày 9/4/2011 về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không; Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 8/4/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 6/4/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông; Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 5/4/2011 sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao; Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 4/4/2011 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc; Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 4/4/2011 quy định mức lương tối thiểu chung; Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Bộ Tài chính ban hành 16 Thông tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT ngày 31/3/2011 quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 05/2011/TT-BLĐTBXH ngày 23/3/2011 ban hành hệ thống biểu mẫu thống kê và hướng dẫn thu thập thông tin về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy theo Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy.

b) Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước:

Trong tháng, các bộ, ngành tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và ban hành quy chế làm việc của các đơn vị trực thuộc. Các địa phương tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ quan này. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Sóc Trăng, Nam Định, Hòa Bình, Cà Mau, Bắc Kạn, Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành quyết định thành lập Phòng Công tác thanh niên thuộc Sở Nội vụ. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban dân tộc tỉnh; thành lập Chi cục Văn thư – Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành các quyết định thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành các quyết định thành lập Chi cục Văn thư – Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ; quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hòa Bình… Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành các quyết định thành lập Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ và đổi tên Phòng Quản lý văn thư – lưu trữ và Cải cách hành chính thành Phòng Cải cách hành chính trực thuộc Sở Nội vụ. Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 06/2011/TT-NHNN ngày 22/3/2011 quy định về điều tra thống kê tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; Thông tư số 07/2011/TT-NHNN ngày 24/3/2011 quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú; Thông tư số 08/2011/TT-NHNN ngày 8/4/2011 hướng dẫn chi tiết về tín dụng kinh doanh xuất khẩu gạo theo Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 4/11/2010 của Chính phủ; Thông tư số 09/2011/TT-NHNN ngày 9/4/2011 quyết định lãi suất vốn huy động tối đa bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng.

c) Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

Thực hiện Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, các địa phương tiếp tục rà soát và ban hành quy định thực hiện tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức và cá nhân cho phù hợp với nhu cầu cụ thể tại từng đơn vị của địa phương.

Cải cách thủ tục hành chính với trọng tâm trong giai đoạn này là tiến hành thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được phê duyệt để thủ tục hành chính thực sự được điều chỉnh theo hướng thuận tiện và đơn giản hơn cho tổ chức và công dân. Cùng với đó là việc đẩy mạnh triển khai và triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và tổ chức khi có nhu cầu giao dịch công việc với các cơ quan nhà nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện áp dụng thí điểm thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Các địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, chú trọng tới việc tăng cường đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, mở rộng thực hiện liên thông trong giải quyết các công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận này. Các tỉnh, thành phố như: Bắc Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh… tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại, hoàn thiện về quy chế làm việc, nâng cấp hệ thống trang thiết bị, đặc biệt là hệ thống phần mềm quản lý thông minh để nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao tính minh bạch, thuận tiện trong vận hành và quản lý. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quy định thực hiện mô hình một cửa điện tử tại Ủy ban nhân dân quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng, đây là cơ sở để triển khai mô hình một cửa điện tử tại 100% đơn vị cấp huyện trên địa bàn thành phố.

d) Hiện đại hóa nền hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2000 và TCVN ISO 9001 : 2008

Các bộ, ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2000 và TCVH ISO 9001 : 2008 vào hoạt động quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thay đổi phương thức và công cụ làm việc theo hướng linh hoạt, thuận tiện cho cán bộ, công chức trong hệ thống bộ máy hành chính. Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có 20 đơn vị cấp sở và 7 đơn vị cấp huyện thực hiện công ứng dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 2; 22/27 website thực hiện cung ứng dịch vụ công mức độ 3 và 4, trong đó có 72 dịch vụ hành chính công trực tuyến được thực hiện ở mức độ 3 và 5 dịch vụ hành chính công trực tuyến được thực hiện ở mức độ 4.

II. MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 5/2011

1. Trên cơ sở Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 được Chính phủ thông qua, các bộ, ngành và địa phương chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện trong phạm vi trách nhiệm của mình, bao gồm xây dựng kế hoạch, các chương trình cải cách để triển khai.

2. Tiếp tục rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước các cấp từ Trung ương đến địa phương. Xây dựng đề án cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa XIII.

3. Đẩy mạnh triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg.

4. Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo các Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP; Nghị định số 115/2005/NĐ-CP đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Khoa học và Công nghệ.

5. Các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ và tuyên truyền về cải cách hành chính.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 4/2011, Bộ Nội vụ xin trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan đại diện của Bộ tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, CCHC.

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn

 

PHỤ LỤC

CÁC BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG BÁO CÁO CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 4 NĂM 2011
(Tính đến ngày 22 tháng 4 năm 2011)
(Kèm theo Báo cáo số 1454/BC-BNV ngày 26 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

Stt

Đơn vị

Có báo cáo

Không có báo cáo

I. Các Bộ, ngành Trung ương

1

Bộ Ngoại giao

X

 

2

Bộ Quốc phòng

X

 

3

Bộ Công an

X

 

4

Bộ Nội vụ

X

 

5

Bộ Tài chính

X

 

6

Bộ Tư pháp

X

 

7

Bộ Tài nguyên và Môi trường

X

 

8

Bộ Y tế

X

 

9

Bộ Xây dựng

X

 

10

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

X

 

11

Bộ Công thương

X

 

12

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

X

 

13

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

X

 

14

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

X

 

15

Bộ Khoa học và Công nghệ

X

 

16

Bộ Giao thông Vận tải

 

X

17

Bộ Giáo dục và Đào tạo

X

 

18

Bộ Thông tin và Truyền thông

X

 

19

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

X

 

20

Văn phòng Chính phủ

X

 

21

Thanh tra Chính phủ

X

 

22

Ủy ban Dân tộc

X

 

23

Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

X

 

24

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

X

 

25

Thông tấn xã Việt Nam

X

 

26

Đài tiếng nói Việt Nam

X

 

27

Đài truyền hình Việt Nam

X

 

28

Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

 

X

29

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

X

 

30

Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam

X

 

 

Tổng cộng

28

2

II. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1

An Giang

X

 

2

Bà Rịa – Vũng Tàu

X

 

3

Bạc Liêu

X

 

4

Bắc Kạn

X

 

5

Bắc Giang

X

 

6

Bắc Ninh

X

 

7

Bến Tre

X

 

8

Bình Dương

X

 

9

Bình Định

X

 

10

Bình Phước

 

X

11

Bình Thuận

X

 

12

Cà Mau

X

 

13

Cao Bằng

X

 

14

Cần Thơ

X

 

15

Đà Nẵng

X

 

16

Đắk Lắk

X

 

17

Đắk Nông

X

 

18

Điện Biên

X

 

19

Đồng Nai

X

 

20

Đồng Tháp

X

 

21

Gia Lai

X

 

22

Hà Nội

X

 

23

Hà Giang

X

 

24

Hà Nam

X

 

25

Hà Tĩnh

X

 

26

Hải Dương

X

 

27

Hải Phòng

X

 

28

Hậu Giang

X

 

29

Hòa Bình

X

 

30

TP. Hồ Chí Minh

X

 

31

Hưng Yên

X

 

32

Khánh Hòa

X

 

33

Kiên Giang

X

 

34

Kon Tum

X

 

35

Lai Châu

X

 

36

Lạng Sơn

X

 

37

Lâm Đồng

X

 

38

Lào Cai

X

 

39

Long An

X

 

40

Nam Định

X

 

41

Nghệ An

X

 

42

Ninh Bình

X

 

43

Ninh Thuận

X

 

44

Phú Thọ

X

 

45

Phú Yên

X

 

46

Quảng Bình

X

 

47

Quảng Nam

X

 

48

Quảng Ngãi

X

 

49

Quảng Ninh

X

 

50

Quảng Trị

X

 

51

Sóc Trăng

X

 

52

Sơn La

 

X

53

Tây Ninh

X

 

54

Thái Bình

X

 

55

Thái Nguyên

X

 

56

Thanh Hóa

X

 

57

Thừa Thiên Huế

X

 

58

Tiền Giang

X

 

59

Trà Vinh

X

 

60

Tuyên Quang

X

 

61

Vĩnh Long

X

 

62

Vĩnh Phúc

X

 

63

Yên Bái

X

 

 

Tổng cộng

61

2

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1454/BC-BNV, BO NOI VU, CONG TAC CAI CACH HANH CHINH, BO MAY HANH CHINH