01/01/2007 | 8142 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

TCXDVN 365 : 2007

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ
General hospital – Guideline

 

LỜI NÓI ĐẦU

TCXDVN 365 : 2007 “Bệnh viện đa khoa- Hướng dẫn thiết kế” thay thế TCVN 4470- 1995 “Bệnh viện đa khoa- Tiêu chuẩn thiết kế”

TCXDVN 365 : 2007 “Bệnh viện đa khoa- Hướng dẫn thiết kế” quy định các yêu cầu kỹ thuật khi thiết kế bệnh viện đa khoa, theo quy mô và phân cấp quản lý do Bộ Y tế quy định, được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 18/2007/QĐ-BXD ngày 15 tháng 5 năm 2007.

MỤC LỤC

1.

Phạm vi áp dụng
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCXDVN365:2007, TIEU CHUAN XDVN TCXDVN365:2007, BO XAY DUNG, BENH VIEN DA KHOA, HUONG DAN THIET KE, XAY DUNG