20/10/2006 | 3569 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN NGÀNH

22 TCN 351:2006

QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM

Lời nói đầu

Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 351 – 06 “Quy trình thí nghiệm xác định cường độ chịu uốn của tà vẹt bê tông cốt thép” được biên soạn trên cơ sở chuyển dịch từ tiêu chuẩn Châu Âu EN 13230 – 2, Railway applications – Track – Concrete sleepers and bearers – Part 2: Prestressed monoblock sleepers và EN 13230 – 1, Railway applications – Track – Concrete sleepers and bearers – Part 1: General requirements.

Tiêu chuẩn ngành này được ban hành thử ngiệm và khuyến khích các đơn vị, cá nhân áp dụng theo tiêu chuẩn khi thí nghiệm xác định cường độ chịu uốn của tà vẹt bê tông cốt thép phục vụ việc kiểm tra chất lượng tà vẹt trong quá trình sản xuất.

1. Phạm vi áp dụng

Quy trình kỹ thuật này quy định các bước thí nghiệm xác định cường độ chịu tải uốn tĩnh của tà vẹt bê tông cốt thép và khuyến khích các đơn vị, cá nhân áp dụng để kiểm tra chất lượng tà vẹt trong quá trình sản xuất.

2. Tài liệu viện dẫn

- Tiêu chuẩn Châu Âu EN 13230 - 2, Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 2: Prestressed monoblock sleepers.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 22TCN351:2006, TIEU CHUAN NGANH 22TCN351:2006, BO GIAO THONG VAN TAI, 22TCN 351:2006, QUY TRINH THI NGHIEM, XAC DINH CUONG DO CHIU UON, TA VET BE TONG COT THEP, XAY DUNG