31/12/1990 | 3886 Lượt xem |

LƯƠNG THỰC

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG

VITAMIN B1 (THIAMIN)

Method of Determination of Vitamin B1 content

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp huỳnh quang để xác định hàm lượng Vitamin B1.

1. Nguyên tắc

Vitamin B1 bị oxy hoá bởi kaly ferixyanua ở môi trường kiềm tạo thành thiocrom có huỳnh quang màu xanh da trời. Chiết thiocrom bằng isobutanol, đo mật độ huỳnh quang ở bước sóng thích hợp.

2. Lấy mẫu

Theo qui định về việc lấy mẫu đối với sản phẩm lương thực cụ thể

3. Hoá chất, dụng cụ và thiết bị
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN5164:1990, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN5164:1990, ***, TIEU CHUAN VIET NAM, TCVN 5164:1990, LUONG THUC, PHUONG PHAP XAC DINH, HAM LUONG VITAMIN B1, CONG NGHE- THUC PHAM