15/08/2002 | 4165 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 68/2002/TT-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2002

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 68/2002/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU VẬT TƯ, MÁY MÓC, THIẾT BỊ NHẬP KHẨU ĐỂ ĐÓNG MỚI TOA XE

Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-TTg ngày 22/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ phát triển đối với đóng mới toa xe của Liên hiệp Đường sắt Việt nam giai đoạn 2001-2005;
Tham khảo ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải tại Công văn số 1145/GTVT-TCKT ngày 05/04/2002, của Bộ Thương mại tại Công văn số 1341TM/ĐT ngày 11/04/2002, của Tổng cục Hải quan tại Công văn số 1479/TCHQ-KTTT ngày 08/04/2002 và của Liên Hiệp đường sắt Việt nam tại Công văn số 538/KH-TCKT ĐS ngày 05/04/2002;
Bộ Tài chính hướng dẫn việc miễn thuế nhập khẩu đối với các loại vật tư, máy móc, thiết bị chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để đóng mới toa xe như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

Các doanh nghiệp trực tiếp đóng mới toa xe thuộc Liên hiệp đường sắt Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu đến hết năm 2005 đối với số vật tư, máy móc, thiết bị chuyên dùng loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để đóng mới toa xe.

II. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG: VẬT TƯ, MÁY MÓC, THIẾT BỊ NHẬP KHẨU PHẢI ĐẢM BẢO ĐỦ CÁC ĐIỀU KIỆN SAU:

- Vật tư, máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc Danh mục vật tư, máy móc, thiết bị chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được để đóng mới toa xe do Bộ Giao thông Vận tải quy định và công bố hàng năm. Danh mục vật tư, máy móc, thiết bị chuyên dùng nhập khẩu mà trong nước chưa sản xuất được để đóng mới toa xe do Bộ Giao thông Vận tải công bố hàng năm phải căn cứ vào Danh mục thiết bị, vật tư, nguyên liệu...trong nước đã sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Trong trường hợp vật tư, thiết bị, máy móc cần nhập khẩu để đóng mới toa xe thuộc loại đặc chủng trong nước chưa sản xuất được nhưng theo Danh mục thiết bị, vật tư, nguyên liệu... Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành thuộc loại trong nước đã sản xuất được thì Bộ Giao thông Vận tải phải thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để ban hành Danh mục vật tư, thiết bị, máy móc nhập khẩu để đóng mới toa xe cho phù hợp;

- Nhập khẩu để đóng mới toa xe của Liên hiệp đường sắt Việt Nam;

- Do các doanh nghiệp đóng mới toa xe thuộc Liên hiệp đường sắt Việt Nam trực tiếp nhập khẩu/uỷ thác nhập khẩu;

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Hàng năm Liên hiệp đường sắt Việt Nam có trách nhiệm lập kế hoạch Danh mục vật tư, thiết bị, máy móc chuyên dùng cần nhập khẩu để đóng mới toa xe phù hợp với kế hoạch đầu tư hàng năm do Bộ Giao thông vận tải giao theo mẫu đính kèm gửi cơ quan Hải quan. Trên cơ sở Danh mục vật tư, thiết bị máy móc của Liên hiệp đường sắt Việt nam đã đăng ký, cơ quan Hải quan đối chiếu với Danh mục vật tư, thiết bị máy móc trong nước chưa sản xuất được do Bộ giao thông vận tải công bố hàng năm để làm thủ tục miễn thuế nhập khẩu đối với từng lô hàng.

2. Thủ tục hồ sơ miễn thuế:

- Tờ khai Hải quan hàng nhập khẩu;

- Hợp đồng nhập khẩu;

- Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu (nếu nhập khẩu uỷ thác);

- Danh mục kế hoạch nhập khẩu được Liên hiệp đường sắt Việt Nam phê duyệt (chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan lần đầu khi làm thủ tục miễn thuế).

IV. QUYẾT TOÁN THUẾ:

Liên Hiệp đường sắt Việt nam phải chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo trong việc nhập khẩu và sử dụng đúng mục đích các vật tư, thiết bị máy móc nhập khẩu để đóng mới toa xe. Chậm nhất đến hết ngày 31/03 hàng năm doanh nghiệp sử dụng số vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để đóng mới toa xe được miễn thuế nhập khẩu phải tổng hợp, báo cáo quyết toán về tình hình nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp của năm trước với cơ quan Hải quan (nơi đơn vị nhập khẩu): số lượng nhập khẩu, số đã sử dụng vào sản xuất, lắp ráp, số chuyển sang năm sau; số nhượng bán hoặc không sử dụng vào mục đích lắp ráp, đóng mới toa xe.

Trên cơ sở báo cáo quyết toán của doanh nghiệp, cơ quan Hải quan chủ trì phối hợp với Cục thuế địa phương nơi doanh nghiệp trực tiếp đóng mới toa xe đóng trụ sở để kiểm tra và quyết toán tình hình sử dụng vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu. Các trường hợp sử dụng sai mục đích khi kiểm tra phát hiện sẽ bị xử lý truy thu thuế nhập khẩu đã được miễn và xử phạt theo quy định pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2005. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để có hướng dẫn kịp thời.

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

MẪU DANH MỤC

KẾ HOẠCH NHẬP KHẨU VẬT TƯ, MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TRONG NƯỚC CHƯA SẢN XUẤT ĐƯỢC CẦN NHẬP KHẨU ĐỂ ĐÓNG MỚI TOA XE
(Đính kèm Thông tư số 68/2002/TT/BTC ngày 15 tháng 08 năm 2002 của Bộ Tài chính)

STT

Tên mặt hàng

Chủng loại

Số lượng

Giá trị dự kiến

Đơn vị được chỉ định

đóng mới toa xe khách

1

Ví dụ:

Mặt hàng A

.........

100 cái

1000000

XNTX Sài Gòn

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 68/2002/TT-BTC, THONG TU 68, BO TAI CHINH, MIEN THUE NHAP KHAU, VAT TU, MAY MOC, THIET BI, NHAP KHAU DE DONG MOI TOA XE, XUAT NHAP KHAU, THUE - PHI - LE PHI