16/09/1995 | 4639 Lượt xem |

BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 56/TC-CV

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 1995

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN SỐ 56/TC-CV NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 1995 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỘC HAI, NGUY HIỂM ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NGHỆ THUẬT XIẾC

Căn cứ Thông tư số 23/LĐTBXH-TT ngày 7/7/1993 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm.
Căn cứ công văn số 3261/LĐTBXH-TL ngày 29/8/1995 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội thoả thuận chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đổi với một số chức danh thuộc các đoàn nghệ thuật xiếc. Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG:

- Diễn viên xiếc các loại trực tiếp tham gia luyện tập và biểu diễn xiếc.

- Cán bộ, nhân viên trực tiếp săn sóc, nuôi dưỡng và vệ sinh chuồng trại cho thú.

II- CÁC MỨC PHỤ CẤP: 4 MỨC

Mức I: Hệ số 0,1 so với mức lương tối thiểu áp dụng đối với người trực tiếp nuôi thú.

Mức II: Hệ số 0,2 so với mức lương tối thiểu áp dụng đối với người trực tiếp chữa bệnh cho thú.

Mức III: Hệ số 0,3 so với mức lương tối thiểu áp dụng đối với người trực tiếp dạy thú và biểu diễn các loại xiếc thú, xiếc uốn dẻo, xiếc đế trụ, xiếc nhào lộn...

Mức IV: Hệ số 0,4 so với mức lương tối thiểu áp dụng đối với người biểu diễn xiếc trên cao.

III- CÁCH TÍNH VÀ CHI TRẢ PHỤ CẤP ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM:

1- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm được tính theo thời gian thực tế làm việc tại nơi độc hại, nguy hiểm. Nếu làm việc từ 4 tiếng trở lên được tính cả ngày, dưới 4 tiếng được tính nửa ngày và được trả cùng kỳ lương hàng tháng.

- Đối với đối tượng hưởng lương từ ngân sách do ngân sách nhà nước chi trả theo phân cấp ngân sách hiện hành.

- Đối với doanh nghiệp được tính trong đơn giá tiền lương và hạch toán vào giá thành hoặc phí lưu thông.

2- Chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm cho các đối tượng nói trên trong các đoàn nghệ thuật xiếc được thực hiện kể từ ngày 1/9/1995.

 

 

Nguyễn Trung Kiên

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 56/TC-CV, THONG TU 56 1995, BO VAN HOA-THONG TIN, PHU CAP DOC HAI NGUY HIEM, PHU CAP DOC HAI, LAO DONG NGHE THUAT XIEC, LAO DONG - TIEN LUONG, VAN HOA - XA HOI