04/04/2001 | 3790 Lượt xem |

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 36/2001/TT-BNN-TCKT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2001 

 

THÔNG TƯ

V/V HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 69/2000/QĐ-TTG NGÀY 19/6/2000 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ HỖ TRỢ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Thực hiện quyết định số 69/2000/QĐ-TTg ngày 19-6-2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cụ thể nội dung chi thuộc phạm vi các đơn vị trong Bộ như sau:

1. Về kinh phí chi cho việc xây dựng các văn bản ghi tại Điều 1 của Quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (ban hành kèm theo Quyết định số 69/2000/QĐ-TTg ngày 19/6/2000) do Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp quy định mức chi cụ thể cho từng nội dung; hàng năm Bộ Tài chính tổng hợp, quyết toán kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Thông tư số 15/2001/TT-BTC ngày 21/3/2001 của Bộ Tài chính.

2. Kinh phí xây dựng các Quyết định, Chỉ thị, Thông tư, Thông tư liên tịch, Nghị quyết, Nghị quyết liên tịch có tính quy phạm pháp luật và do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành theo thẩm quyền ; các Điều ước quốc tế được phân công soạn thảo, không thuộc đối tượng văn bản quy định tại khoản 1 ở trên, được coi là nhiệm vụ thường xuyên hoặc đột xuất của đơn vị, nếu có phát sinh các nội dung sau thì được chi:

- Điều tra khảo sát thực tế;

- Biên dịch, soạn thảo văn bản;

- Tổ chức hội thảo lấy ý kiến;

- In ấn tài liệu;

Mời chuyên gia, cộng tác viên (nếu có).

3. Trên cơ sở kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ đã được Bộ trưởng phê duyệt hàng năm hay đột xuất, thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, căn cứ yêu cầu, nội dung, tính chất phức tạp của từng văn bản, được lập dự toán chi theo các định mức và chế độ quy định tại Thông tư số 15/2001/TT-BTC ngày 23/1/2001 của Bộ Tài chính từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước đã giao cho đơn vị trong năm.

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước của ngành và công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng đối với việc phát triển nông nghiệp và nông thôn cả nước. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về Bộ xử lý.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Văn Đẳng

 

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 36/2001/TT-BNN-TCKT, THONG TU 36 2001, BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN N, QUY CHE QUAN LY VA SU DUNG, KINH PHI HO TRO XAY DUNG VAN BAN, NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON, HUONG DAN, BO MAY HANH CHINH, TAI CHINH NHA NUOC