12/05/2011 | 21426 Lượt xem |

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2011/TT-BCT

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2011

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH BỔ SUNG THỦ TỤC NHẬP KHẨU XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI LOẠI TỪ 09 CHỖ NGỒI TRỞ XUỐNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;
Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội;
Nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và an toàn giao thông đường bộ,
Bộ Công Thương quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống chưa qua sử dụng (dưới đây gọi là ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống) như sau:

Điều 1. Thủ tục nhập khẩu bổ sung

Thương nhân nhập khẩu ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống khi làm thủ tục nhập khẩu, ngoài việc thực hiện các quy định hiện hành, phải nộp bổ sung những giấy tờ sau cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

1. Giấy chỉ định hoặc Giấy ủy quyền là nhà nhập khẩu, nhà phân phối của chính hãng sản xuất, kinh doanh loại ô tô đó hoặc hợp đồng đại lý của chính hãng sản xuất, kinh doanh loại ô tô đó đã được cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật: 01 (một) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

2. Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô đủ điều kiện do Bộ Giao thông vận tải cấp: 01 (một) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2011./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư T.W Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ,các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao;
- Toà án Nhân dân Tối cao;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, XNK(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tin, bài liên quan:

Giữ hay bỏ các điều khoản "chính hãng" trong Thông tư 20?

VCCI đề xuất bỏ quy định về nhập ô tô

Sẽ cởi trói toàn bộ điều kiện cho 67 ngành nghề

Thông tư 20 vẫn còn, lại dựng thêm hàng rào mới?

Đề xuất của Bộ Công Thương sẽ "ép" chết các gara ô tô tư nhân?

VCCI: Doanh nghiệp nhỏ nhập ôtô vẫn vướng 'cửa ải' giấy phép

Tags: 20/2011/TT-BCT, THONG TU 20 2011, BO CONG THUONG, THU TUC NHAP KHAU, XE O TO CHO NGUOI TU 09 CHO NGOI, XUAT NHAP KHAU