14/01/2009 | 5185 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 06/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2009

 

THÔNG TƯ

BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 27/2008/TT-BTC NGÀY 01/04/2008 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài;
Căn cứ Nghị định số 131/2007/NĐ-CP ngày 6/8/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 27/2008/TT-BTC ngày 01/04/2008 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài như sau:

1. Bổ sung vào phần cuối Khoản 1 Mục V của Thông tư số 27/2008/TT-BTC như sau:

a. Các chế độ quy định tại điểm 1.2.1 Tiết 1.2 Khoản 1 Mục III về phụ cấp kiêm nhiệm địa bàn thực hiện như sau:

- Đối với trường hợp Đại sứ, Trưởng cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài có quyết định kiêm nhiệm và nhận công tác tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trước ngày 01/01/2006 thì được hưởng chế độ kiêm nhiệm từ ngày 01/01/2006.

- Đối với trường hợp Đại sứ, Trưởng cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài có quyết định kiêm nhiệm từ ngày 01/01/2006 trở đi thì được hưởng chế độ kiêm nhiệm từ ngày nhận công tác tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

b. Các chế độ quy định tại điểm 1.2.2 Tiết 1.2 Khoản 1 Mục III về phụ cấp kiêm nhiệm công tác thực hiện như sau:

Cán bộ, công chức có quyết định kiêm nhiệm từ ngày 01/01/2006 trở đi thì được hưởng chế độ kiêm nhiệm từ ngày nhận công tác tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định khác tại Thông tư số 27/2008/TT-BTC ngày 01/04/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, hoặc các cơ quan phản ảnh về Bộ Tài chính để nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW, VP Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước, VPCP;
- Viện KSND tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- KBNN, TCT, TCHQ;
- Các đơn vị thuộc BTC;
- Lưu: VT, QLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 06/2009/TT-BTC, THONG TU 06, BO TAI CHINH, CHE DO QUAN LY TAI CHINH, CO QUAN VIET NAM O NUOC NGOAI, BO SUNG, TAI CHINH NHA NUOC