26/02/2010 | 1894 Lượt xem |

THE STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 06/2010/TT-NHNN

Hanoi, February 26, 2010

 

CIRCULAR

GUIDING THE ORGANI­ZATION, GOVERNANCE, ADMINISTRATION, CHARTER CAPITAL, TRANSFER OF SHARES AND SUPPLEMENTATION AND MODIFICATION OF LICENSES OR CHARTERS OF COMMERCIAL BANKS

THE STATE BANK OF VIETNAM

Pursuant to the 1997 Law on the State Bank of Vietnam and the 2003 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on the State Bank of Vietnam;
Pursuant to the 1997 Law on Credit Institutions and the 2004 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Credit Institutions;
Pursuant to the 2005 Law on Enterprises;
Pursuant to the Government's Decree No. 96/2008/ND-CP of August 26, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the State Bank of Vietnam;
Pursuant to the Government's Decree No. 59/2009/ND-CP of July 16, 2009, on organization and operation of commercial banks;
The State Bank of Vietnam (below referred to as the State Bank) guides the organization, governance, administration, charter capital, transfer of shares and supplementation and modification of licenses or charters of commercial banks as follows:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

1. This Circular details the organization, governance, administration, charter capital, transfer of shares and supplementation and modification of licenses or charters of commercial hanks under Decree No. 59/2009/ND-CP of July 16. 2009. on organization and operation of commercial banks (below referred to as Decree 59).

2. For joint-venture and wholly foreign-owned commercial banks, this Circular will apply to matters not regulated in the State Bank Governor's Circular No. 03/2007/TT-NHNN of June 5, 2007, guiding the Government's Decree No. 22/2006/ND-CP of February 28, 2006, on organization and operation of branches of foreign banks, joint-venture banks and wholly foreign-owned banks and representative offices of foreign credit institutions in Vietnam.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 06/2010/TT-NHNN, THONG TU 06 2010