22/11/2007 | 3219 Lượt xem |

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 528/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỞNG TẠI CUỘC HỌP TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI VỀ VIỆC GIÁM SÁT DỰ ÁN GTNT3 VỐN VAY WB/DFID

Ngày 15 tháng 11 năm 2007 tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp tổng kết chương trình làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng thế giới (WB) về việc giám sát Dự án Giao thông nông thôn 3 (GTNT 3) sử dụng vốn vay WB và viện trợ không hoàn lại của Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh (DFID)

Tham dự cuộc họp có Đoàn công tác của WB do bà Trần Thị Minh Phương – Giám đốc dự án làm trưởng đoàn và các lãnh đạo, chuyên viên của Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Tổ chức cán bộ - Lao động, Cục Giám định và Quản lý chất lượng Công trình giao thông, Cục đường Bộ Việt Nam và Ban Quản lý dự án 5.

Sau khi nghe WB trình bày kết quả chương trình làm việc, ban QLDA 5 báo cáo và ý kiến của các đơn vị tham dự, Thứ trưởng đã kết luận như sau:

1. Về việc phê duyệt điều chỉnh danh sách tuyến cần đầu tư và triển khai thực hiện dự án:

- Vụ Kế hoạch đầu tư chỉ đạo Ban QLDA 5 khẩn trương tổng hợp và báo cáo trên cơ sở đề xuất danh sách tuyến cần đầu tư trong Dự án của các tỉnh để Bộ GTVT xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép phê duyệt điều chỉnh;

- Vụ KHĐT, Ban QLDA 5 đôn đốc yêu cầu toàn bộ 33 tỉnh khẩn trương thực hiện các bước lập và phê duyệt Dự án đầu tư cho các tiểu dự án không thay đổi theo quyết định đầu tư số 4969/Q Đ-BGTVT ngày 26/12/2007 của Bộ GTVT theo khuôn khổ sử dụng hết 100% vốn đầu tư được phân bổ. Các tỉnh có triển khai cấu phần bảo trì của Dự án khẩn trương lập kế hoạch thực hiện cấu phần bảo trì theo 100% kinh phí được phân bổ và trong thời gian 3 năm;

- Vụ KHĐT, Ban QLDA 5 thông báo cho các tỉnh thuộc Dự án xem xét chuẩn bị kế hoạch thực hiện bảo trì trong thời gian 3 năm theo nguồn kinh phí do DFID tài trợ bổ sung cho Dự án (khoảng 21 triệu USD)

- Ban QLDA 5 đôn đốc các tỉnh thuộc chương trình năm thứ nhất 2007 khẩn trương hoàn tất thủ tục để tiến hành đấu thầu, ký hợp đồng;

2. Ban QLDA 5 phối hợp với Vụ KHĐT chỉ đạo các tỉnh về việc đăng ký nhu cầu trang cấp phương tiện, thiết bị để phục vụ quản lý Dự án. Phối hợp với Vụ Tài chính để tham mưu cho Bộ GTVT về việc trang bị xe ôtô cho Ban QLDA 5 và 33 tỉnh thuộc Dự án đảm bảo quy định của Chính phủ và yêu cầu của WB.

Thừa lệnh Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan để biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đơn vị tham dự;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT. Nguyễn Hồng Trường ( để b/c);
- Lưu VT, KHĐT

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 528/TB-BGTVT, THONG BAO 528, BO GIAO THONG VAN TAI, DAU TU, BO MAY HANH CHINH, GIAO THONG - VAN TAI