28/01/2008 | 3352 Lượt xem |

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 16/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ SOẠN THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

Ngày 09 tháng 01 năm 2008 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp về việc soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa và thể thao. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Trần Xuân Hà-Thứ trưởng Bộ Tài chính, Nguyễn Bích Đạt-Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nguyễn Trọng Hỷ-Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nguyễn Thị Kim Tiến-Thứ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Thanh Hòa-Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Trần Quốc Toản-Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và đại diện các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính báo cáo và ý kiến các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định: Thực hiện theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, thể dục, thể thao, chưa đưa thêm các lĩnh vực khác; đối tượng là các đơn vị cung ứng dịch vụ công lập và ngoài công lập hoạt động trong các lĩnh vực nêu trên.

2. Về hình thức văn bản và tên Nghị định: Việc xây dựng một Nghị định mới ban hành các cơ chế chính sách đẩy mạnh xã hội hóa hay xây dựng một Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định đã ban hành có liên quan đến xã hội hóa sẽ được xem xét và quyết định cho phù hợp sau khi hình thành nội dung cơ bản của Nghị định.

3. Nội dung Nghị định cần đề cập đến các chính sách sau đây: Đất đai, tín dụng; đầu tư; thuế; xây dựng cơ sở hạ tầng-cơ sở vật chất; đào tạo nguồn nhân lực; thực hiện cơ chế tự chủ (về thực hiện nhiệm vụ, về tổ chức, biên chế, nhân sự, về tài chính, về phí, lệ phí...) và trách nhiệm xã hội;

Đối với từng lĩnh vực cần xác định rõ các mô hình, loại hình ưu đãi, địa bàn ưu đãi, mức độ ưu đãi.

Quy định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị thực hiện các chính sách.

Đối với các đơn vị cung ứng dịch vụ loại hình liên doanh, liên kết với nước ngoài, các dự án đầu tư 100% vốn nước ngoài cần được nghiên cứu kỹ để xác định mức độ ưu đãi cho phù hợp.

4. Tổ chức thực hiện:

a) Bộ Tài chính chủ trì việc soạn thảo, hoàn thiện và trình Chính phủ Nghị định này; các cơ quan phối hợp là các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thành lập Ban soạn thảo Nghị định, trong đó 01 Thứ trưởng Bộ Tài chính là Trưởng ban, 01 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường là Phó Trưởng ban, thành viên là các đại diện của các cơ quan nêu trên.

b) Bộ Tài chính và các Bộ, ngành tham gia Ban soạn thảo theo lĩnh vực được phân công phụ trách, chủ động dự thảo, đề xuất các cơ chế chính sách liên quan nhằm đẩy mạnh xã hội hóa, gửi Bộ Tài chính trước ngày 01 tháng 2 năm 2008, để Bộ Tài chính tổng hợp chung đưa vào dự thảo Nghị định.

Các Bộ chuyên ngành: Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất cụ thể các mô hình, loại hình ưu đãi, địa bàn ưu đãi, mức độ ưu đãi, các cơ chế, chính sách ưu đãi để đẩy mạnh xã hội hóa phù hợp cho từng lĩnh vực, gửi Bộ Tài chính trước ngày 01 tháng 02 năm 2008, để Bộ Tài chính tổng hợp chung, đưa vào dự thảo Nghị định.

c) Trên cơ sở dự thảo và đề xuất của các Bộ, ngành nêu trên, Bộ Tài chính hoàn chỉnh dự thảo lần 01, trình Thủ tướng trước ngày 12 tháng 02 năm 2008; Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân sẽ chủ trì cuộc họp liên ngành để nghe báo cáo và cho ý kiến về dự thảo Nghị định. Phấn đấu sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định này để có thể trình Chính phủ tại phiên họp cuối tháng 3 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: TC, VH, TT&DL, YT, KH&ĐT, LĐ-TB&XH, TN&MT, GD&ĐT, NV, XD;
- Tổng cục Dạy nghề;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: CCHC, CN, KG, KTTH, ĐMDN, TH, Website Chính phủ;
- Lưu: V
T, VX (3, DVT. 38

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 16/TB-VPCP, THONG BAO 16, VAN PHONG CHINH PHU, BO MAY HANH CHINH, GIAO DUC, VAN HOA- XA HOI