05/12/2012 | 4347 Lượt xem |

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5195/TB-BHXH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2012

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ ĐÓNG BHXH - BHYT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2012

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn tình trạng nhiều đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH - BHYT dẫn đến nợ đọng kéo dài, làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Căn cứ Luật BHXH, Luật BHYT, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH - BHYT giai đoạn 2012 - 2020", và chỉ đạo của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố chấn chỉnh kịp thời chế độ trích nộp BHXH - BHYT, đảm bảo từ nay đến trước ngày 31/12/2012 thực hiện xong nghĩa vụ BHXH - BHYT năm 2012, để giải quyết đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Mọi sự chậm trễ trong việc thực hiện quy định trên đây, làm ảnh hưởng đến quyền lợi BHXH, BHTN cũng như việc gia hạn thẻ BHYT năm 2013 cho người lao động, đơn vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

 

Nơi nhận:
- Các đơn vị sử dụng lao động;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng chức năng;
- BHXH quận, huyện;
- Đăng tải trên website BHXH TP;
- Lưu VT, PThu(T)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Quang Khánh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 5195/TB-BHXH, THONG BAO 5195, THANH PHO HO CHI MINH, NGHIA VU DONG BAO HIEM XA HOI, NGHIA VU DONG BAO HIEM Y TE, NGHIA VU DONG BAO HIEM CHO NGUOI LAO DONG, NGHIA VU DONG BAO HIEM, NGHIA VU DONG BAO HIEM 2013, DONG BHXH, NGHIA VU BAO HIEM 2013, DONG BHYT, DONG BAO