10/12/2013 | 14996 Lượt xem |

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4837/TB-BHXH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2013

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố như sau:

Kể từ ngày 01/01/2014 mức đóng BHXH đối với các đối tượng tham gia BHXH là 26% tiền lương, tiền công. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 18%, người lao động đóng 8%.

(Lưu ý: Mức đóng BH thất nghiệp (2%) và BHYT (4,5%) vẫn thực hiện theo văn bản hướng dẫn trước đây).

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Các đơn vị sử dụng lao động;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng chức năng;
- BHXH quận, huyện;
- Đăng tải trên website BHXH/TP;
- Lưu: VT, THU (S).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Quang Khánh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4837/TB-BHXH, THONG BAO 4837, BAO HIEM XA HOI THANH PHO HO CHI MINH, BAO HIEM, LAO DONG - TIEN LUONG