03/12/2013 | 33166 Lượt xem |

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4235/BHXH-PT

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2013

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THAY ĐỔI MỨC ĐÓNG BHXH

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006.

Thực hiện Điều 91, Điều 92 và Điều 100 Luật BHXH về việc quy định mức đóng vào quỹ BHXH bắt buộc và quỹ BHXH tự nguyện. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thông báo mức đóng BHXH từ ngày 01/01/2014 tăng thêm 2% so với mức đóng BHXH năm 2013, cụ thể như sau:

1. Thu BHXH, BHYT bắt buộc:

ĐỐI TƯỢNG

NỘI DUNG

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

NGƯỜI LAO ĐỘNG

TỔNG SỐ

Cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN

BHXH

18%

8%

32,5%

BHYT

3%

1,5%

BHTN

(1% do NSNN hỗ trợ)

1%

1%

Chỉ tham gia BHXH, BHYT

BHXH

18%

8%

30,5%

BHYT

3%

1,5%

Phu nhân, phu quân thuộc NSNN

BHXH

14%

8%

22%

Phu nhân, phu quân không thuộc NSNN

BHXH

 

22%

22%

Hợp tác lao động nước ngoài

BHXH

 

22%

22%

2. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện: mức đóng bằng 22% mức thu nhập người lao động lựa chọn đóng BHXH (hiện nay là 20%).

Lưu ý: Tỷ lệ đóng BHYT không thay đổi so với năm 2013.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thông báo để các đơn vị trên địa bàn thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH Việt Nam (b/c);
- Giám đốc, các Phó GĐ (để chỉ đạo);
- BHXH quận, huyện, thị xã (để t/h);
- Đài PTTH HN, Báo HNM (để TB);
- Lưu: VT, PT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Huỳnh Thị Mai Phương

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4235/BHXH-PT, THONG BAO 4235, THANH PHO HA NOI, THUE - PHI - LE PHI, BAO HIEM