01/01/2010 | 3775 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8485:2010

VẢI ĐỊA KỸ THUẬT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ CHỊU KÉO VÀ ĐỘ GIÃN DÀI

Geotextile - Test method for determination of  Tensile strength and elongation

Lời nói đầu

TCVN 8485 : 2010 được chuyển đổi từ 14 TCN 95 -1996 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1           Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 8485 : 2010 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

VẢI ĐỊA KỸ THUẬT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ CHỊU KÉO VÀ ĐỘ GIÃN DÀI

Geotextile - Test method for determination of  Tensile strength and elongation
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN8485:2010, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN8485:2010, ***, XAC DINH CUONG DO CHIU KEO, PHUONG PHAP XAC DINH DO GIAN DAI, VAI DIA KY THUAT, CONG TAC RAI VAI DIA KY THUAT, TCVN 8485:2010, CONG NGHIEP, XAY DUNG