01/01/2010 | 10665 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 8477 : 2010

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU VỀ THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT TRONG CÁC GIAI ĐOẠN LẬP DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ

Hydraulic work - Demand for element and volume of the geological survey in design stages

1. Phạm vi áp dụng

1.1 Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các dự án thủy lợi.

1.2 Đối với các dự án có nguồn vốn khác, các dự án cải tạo, nâng cấp, sửa chữa lớn, có thể tham khảo vận dụng thích hợp những quy định tương ứng trong tiêu chuẩn này và phải được sự thỏa thuận của Chủ đầu tư.

1.3 Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các Dự án đê điều.

2. Thuật ngữ và định nghĩa

2.1
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN8477:2010, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN8477:2010, ***, CONG TRINH THUY LOI, TCVN 8477:2010, KHAO SAT DIA CHAT, YEU CAU THANH PHAN KHOI LUONG, THANH PHAN KHOI LUONG KHAO SAT DIA CHAT, GIAI DOAN LAP DU AN VA THIET KE, XAY DUNG