01/01/2009 | 19140 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 6707 : 2009

CHẤT THẢI NGUY HẠI – DẤU HIỆU CẢNH BÁO
Hazardous wastes – Warning signs

Lời nói đầu

TCVN 6707 : 2009 thay thế cho TCVN 6707 : 2000.

TCVN 6707 : 2009 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 200 Chất thải rắn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

CHẤT THẢI NGUY HẠI – DẤU HIỆU CẢNH BÁO VÀ PHÒNG NGỪA

Hazardous wastes – Warning signs

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định hình dạng, kích thước, màu sắc và nội dung của dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa sử dụng trong quản lý chất thải nguy hại nhằm phòng tránh các tác động bất lợi của từng loại chất thải nguy hại đến con người và môi trường trong quá trình lưu giữ, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN6707:2009, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN6707:2009, ***, TCVN 6707:2009, CHAT THAI NGUY HAI, DAU HIEU CANH BAO, TAI NGUYEN- MOI TRUONG