01/01/2008 | 4571 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 6238-3 : 2008

ISO 8124-3 : 1997

AN TOÀN ĐỒ CHƠI TRẺ EM - PHẦN 3: MỨC GIỚI HẠN XÂM NHẬP CỦA CÁC ĐỘC TỐ

Safety of toys - Part 3: Migration of certain elements

1. Phạm vi áp dụng

1.1. Tiêu chuẩn này qui định mức chấp nhận được tối đa, phương pháp lấy mẫu và chiết trước khi phân tích sự xâm nhập của các độc tố antimon, asen, bari, cadimi, crom, chì, thủy ngân và selen từ các vật liệu làm đồ chơi và từ các phần của đồ chơi, trừ các vật liệu không tiếp xúc được (xem TCVN 6238-1 : 2008 (ISO 8124-1 : 2000, Amd.1, Amd.2).

1.2. Các mức chấp nhận được tối đa được qui định đối với sự xâm nhập của các độc tố được liệt kê trong 1.1 từ các vật liệu đồ chơi sau đây:

- Lớp phủ sơn, vécni, sơn ta, mực in, polyme và các lớp phủ tương tự (xem 8.1);

- Polyme và vật liệu tương tự, bao gồm vật liệu bản mỏng được hoặc không được gia cường vật liệu dệt, nhưng loại trừ các vật liệu dệt khác (xem 8.2);
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN6238-3:2008, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN6238-3:2008, ***, AN TOAN DO CHOI TRE EM, TCVN 6238-3:2008, MUC GIOI HAN XAM NHAP, CAC DOC TO