01/01/1991 | 5289 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5577 : 1991

RẠP CHIẾU BÓNG - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

Cinemas - Design standard

Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn TCXD 48: 1972.

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các lạp chiếu sử dụng để chiếu phim cỡ 35mm và cỡ 16mm màn ảnh thường, màn ảnh giả và màn ảnh rộng.

Chú thích:

1) Rạp chiếu bóng chiếu các loại hình khác được thiết kê' theo luận chứng kinh tế kĩ thuật riêng và có thể tham khảo tiêu chuẩn này.

2) Trong tiêu chuẩn này "Rạp chiếu bóng" được gọi tắt là "Rạp”.

1. Quy định chung
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN5577:1991, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN5577:1991, ***, TCVN 5577:1991, RAP CHIEU BONG, TIEU CHUAN THIET KE