27/12/1979 | 4061 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 3148 – 79

BĂNG TẢI

YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN

Conveyors
General safety requirements

Cơ quan biên soạn và đề nghị ban hành:

Viện nghiên cứu Khoa học kỹ thuật

Bảo hộ lao động, Tổng công đoàn Việt Nam

Cơ quan trình duyệt:

Cục Tiêu chuẩn
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN3148:1979, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN3148:1979, UY BAN KHOA HOC VA KY THUAT NHA NUOC, YEU CAU CHUNG VE AN TOAN, BANG TAI, TCVN 3148:1979, XAY DUNG