14/01/1956 | 5423 Lượt xem |

CHỦ TỊCH PHỦ
*******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số : 254-SL

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 1956

 

SẮC LỆNH

BAN BỐ MẪU QUỐC HUY NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Theo nghị quyết của Quốc hội trong khóa họp chữ V tháng 9 năm 1955 và sự đồng ý của Hội đồng chính phủ.

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay ban bố mẫu quốc huy nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (mẫu quốc huy kèm theo sắc lệnh này).

Điều 2: Mẫu quốc huy như sau:

- Hai lô lúa chín uống cong màu vàng sẫm, trên nền vàng tươi, tương trưng cho nông nghiệp;

- Một bánh xe răng cưa đặt ở giữa hai bó lúa về phía gốc, màu vàng tươi, tượng trưng cho công nghiệp;

- Một băng đỏ, có chữ “Việt Nam dân chủ cộng hòa” màu vàng, quấn bánh xe và hai bó lúa với nhau,

- Trong lòng là hình quốc kỳ nền đỏ thắm, sao vàng tươi.

Điều 3: Thủ tướng chính phủ thi hành sắc lệnh này.

 

TIẾP KÝ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng

CHỦ TỊCH NƯỚC
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Hồ Chí Minh

 


QUỐC HUY NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

(Mẫu kèm theo Sắc lệnh số 254-SL ngày 14 tháng 01 năm 1956)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 254-SL, SAC LENH 254-SL, CHU TICH NUOC, PHO THU TUONG CHINH PHU, BO MAY HANH CHINH