18/06/1949 | 3994 Lượt xem |

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 72 NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 1949

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh ngày 10-10-1945 tạm giữ các luật lệ hiện hành ở Việt Nam để thi hành cho đến khi ban hành những bộ luật cho toàn cõi Việt Nam;

Xét rằng việc ban hành những bộ luật mới cho toàn quốc có tinh thần dân chủ và hợp với tình trạng xã hội mới của nước Việt Nam dân chủ Công hoà là cần thiết;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi ban Thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay lập một Hội đồng tư luật, có nhiệm vụ thảo những dự án luật cho nước Việt Nam;

Điều 2

Cử các vị kể tên sau đây làm hội viên Hội đồng tư luật:

Cụ Phạm Bá Trực

Bà Lê Thị Xuyên

Ông Phan Anh

Phạm Văn Bạch

Lê Trung Chánh

Trường Chinh

Đỗ Đức Dực

Nguyễn Xuân Dương

Hồ Đắc Điền

Võ Nguyên Giám

Trần Văn Giầu

Vũ Như Giới

Phạm Học Hải

Dương Đức Hiền

Vũ Đình Hoè

Nguyễn Văn Hương

Nguyễn Văn Huyền

Vũ Trọng Khánh

Trần Kiên Lý

Nguyễn Khoa Phong

Trần Phong Quế

Nguyễn Văn Tạo

Đinh Gia Trinh

Trần Công Tường.

Điều 3

Hội đồng tư luật có tư cách để giao thiệp với các toà án, các cơ quan của Chính phủ và các đoàn thể để sưu tầm tài liệu dùng vào công việc nghiên cứu và điều tra.

Điều 4

Bộ trưởng Bộ Tư pháp được uỷ nhiệm tổ chức và xếp đặt công việc Hội đồng Tư luật.

Điều 5

Ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 72/SL, SAC LENH 72, CHU TICH NUOC, DICH VU PHAP LY, BO MAY HANH CHINH