19/03/1950 | 3689 Lượt xem |

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 38-SL NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà

Chiểu đề nghị của Ban thường trực Quốc hội;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay cử Bác sĩ Nguyễn Tấn Gi Trọng giữ chức Chánh Văn phòng Ban thường trực Quốc hội.

Điều 2: Ông Chánh Văn phòng Chủ tịch Phủ chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 38/SL, SAC LENH 38 1950, CHU TICH NUOC, BO MAY HANH CHINH