26/07/1957 | 4407 Lượt xem |

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 038-SL NGÀY 8 THÁNG 7 NĂM 1957

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Căn cứ sắc lệnh số 037- SL ngày 26 tháng 7 năm 1957 sát nhập Ban Quan hệ Bắc Nam và Ban Thống nhất thành một cơ quan lấy tên là Ban Thống nhất;
Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ
,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay chỉ định vào Ban Thống nhất các ông:

- Ông Phạm Hùng, Trưởng ban,

- Ông Nguyễn Văn Trí, Phó trưởng ban,

- Ông Ngô Đức Đệ, Phó trưởng ban.

Điều 2

Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 38/SL, SAC LENH 38, CHU TICH NUOC, BO MAY HANH CHINH