12/06/1951 | 3472 Lượt xem |

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 33-SL NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 1951

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 220 - Sl ngày 26-11-1946 tổ chức Bộ Kinh tế;

Chiểu sắc lệnh số 21 - Sl ngày 14-5-1951 đổi tên Bộ Kinh tế ra Bộ Công Thương;

Chiểu sắc lệnh số 7 - Sl ngày 20-1-1950 tổ chức văn phòng và các cơ quan Trung ương trực thuộc các Bộ;

Chiểu sắc lệnh số 22 - Sl ngày 14-5-1951 thành lập Sở Mậu dịch trong Bộ Công thương;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương được Hội đồng Chính phủ thông qua;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay Bổ nhiệm Ông Hoàng Quốc Thịnh giữ chức quyền Giám đốc Sở Mậu Dịch.

Điều 2

Bộ trưởng Bộ Công thương chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 33/SL, SAC LENH 33, CHU TICH NUOC, THUONG MAI, BO MAY HANH CHINH