19/11/1946 | 3453 Lượt xem |

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 312 NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Y tế;

Sau khi Hội đồng Chính phủ thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1. Nay cử ông Nguyễn Kinh Chi, Giám đốc Nha Y tế Trung bộ, đại biểu Quốc hội Việt Nam, giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Điều 2. Ông Bộ trưởng Bộ Y tế chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 312, SAC LENH 312, CHU TICH NUOC, BO MAY HANH CHINH, THE THAO- Y TE