18/07/1947 | 3964 Lượt xem |

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 299 NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu Sắc lệnh số 47-SL ngày 1-5-47 tổ chức Bộ Tổng chỉ huy;

Chiểu đề nghị của ông Tổng chỉ huy Quân đội quốc gia Việt Nam, ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng y hiệp;

Chiểu sự cần thiết trong thời kỳ kháng chiến;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Thiếu tướng Lê Thiết Hùng, nguyên Khu trưởng chiến Khu IV, nay điều về công tác ở Bộ Tổng chỉ huy.

Điều thứ 2

Thiếu tướng Lê Thiết Hùng phụ trách thanh tra Bộ đội Quốc gia Việt Nam.

Điều thứ 3

Việc bổ dụng này thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 1947.

Điều thứ 4

Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam, chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 229-SLM, SAC LENH 229-SLM, CHU TICH NUOC, BO MAY HANH CHINH