24/09/1946 | 6075 Lượt xem |

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 185 NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo Sắc lệnh số 60 ngày 6-5-1946 tổ chức Quân sự Uỷ viên hội sửa đổi và bổ khuyết do Sắc lệnh số 177 ngày 10 tháng 9 năm 1946;

Chiểu theo Sắc lệnh số 33 ngày 22-3-46 tổ chức Quân đội Quốc gia Việt Nam;

Chiểu Sắc lệnh số 184 ngày 24-9-1946 tổ chức Quân đội Tiền phong Việt Nam;

Chiểu Sắc lệnh số 150 ngày 13-8-19 46 đặt chức vụ Đặc phái viên Quân uỷ hội và sắc lệnh số 151 ngày 13-8-1946 cử ông Hoàng Hữu Nam giữ chức vụ ấy;

Theo lời đề nghị của Chủ tịch Quân sự Uỷ viên hội, sau khi đã thoả hiệp với Bộ trưởng bộ Quốc phòng;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất. Nay cử Thiếu tướng Lê Thiết Hùng, quan Trung bộ, Nguyên Khu trưởng khu IV, giữ chức Tổng chỉ huy và ông Hoàng Hữu Nam, Đặc phái viên Quân sự Uỷ viên hội, giữ chức Chính trị viên trong Quân đội Tiền phong Việt Nam.

Điều thứ hai. Chủ tịch Quân sự Uỷ viên hội và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 185, SAC LENH 185 1946, CHU TICH NUOC, BO MAY HANH CHINH