26/08/1946 | 3970 Lượt xem |

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 166 NGÀY 8 THÁNG 10 NĂM 1946 VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TEM CÓ PHỤ THU "CHỐNG NẠN MÙ CHỮ"

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo thơ xin của ông Nha Bình dân học vụ;

Chiểu theo quyết định của Hội đồng Chính phủ ngày 6-8-1946;

Hội đồng Chính phủ thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Cho phép in đè lên tem Bưu điện loại "FOIR DE SAIGON" các dòng chữ:

"Việt Nam dân chủ cộng hoà"

"Chống nạn mù chữ"

Số tiền phụ thu = 4đ.00.

Điều thứ hai

Số tiền phụ thu về tem đó sẽ

a) Một nửa giao cho Hội Bình dân học vụ;

b) Một nửa nộp vào quỹ Quốc phòng.

Điều thứ ba

Các ông Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính, Quốc phòng và Tài chính chiểu Sắc lệnh thi hành.

ĐÍNH CHÍNH

Sắc lệnh số 166 ngày 26-8-1946 về việc phát hành tem thư có phụ thu cho Bình dân học vụ và quỹ Quốc phòng.

(Công báo số 36 ngày 7-9-1946, trang 473)

Trước là:

Điều thứ 2: Số tiền phụ thu về tem đó sẽ:

a) Một nửa giao cho Hội Bình dân học vụ

Nay đọc là:

Điều thứ 2: Số tiền phụ thu về tem đó sẽ:

a) Một nửa giao cho Nha Bình dân học vụ

Ngoài ra không có gì thay đổi.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 166, SAC LENH 166 1946, CHU TICH NUOC, THUE - PHI - LE PHI, VAN HOA - XA HOI