26/08/1946 | 4066 Lượt xem |

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 164 NGÀY 26 THÁNG 8 NĂM 1946 VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TEM THƠ CÓ PHỤ THU "BINH SĨ BỊ NẠN".

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo thơ xin của ông Hội trưởng Hội giúp "Binh sĩ bị nạn";

Chiểu theo Quyết định của Hội đồng Chính phủ ngày 6 tháng 8 năm 1946;

Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Cho phép in đè lên tem Bưu điện loại "VILLE MARTYRE và EVEQUE D—ADRAN các dòng chữ:

"Việt Nam dân chủ cộng hoà"

"Binh sĩ Bị nạn"

Số tiền phụ thu: 5đ.00 (trên tem "VILLE MARTYRE")

3đ.00 (trên tem "EVEQUE D—ADRAN")

Điều thứ hai

Số tiền phụ thu về các tem đó sẽ:

a) Một nửa giao cho Hội Binh sĩ bị nạn;

b) Một nửa nộp vào quỹ Quốc phòng.

Điều thứ ba

Các ông Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính, Quốc phòng và Tài chính chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 164, SAC LENH 164 1946, CHU TICH NUOC, THUE - PHI - LE PHI, VAN HOA - XA HOI