07/02/1947 | 3634 Lượt xem |

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 15 NGÀY 7 THÁNG 2 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu Sắc lệnh ngày 3-5-46 tổ chức các bộ;

Chiểu Sắc lệnh cử ông Đặng Việt Châu giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ,

Chiểu Sắc lệnh cử ông Vũ Đình Huỳnh giữ chức bí thư cho Chủ tịch Chính phủ,

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay cử:

Ông Đặng Viết Châu, trước giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, làm Đặc phái viên Bộ Nội vụ tại Thanh Hoá,

Ông Vũ Đình Huỳnh, trước giữ chức bí thư Chủ tịch Chính phủ, làm Đặc phái viên bộ Nội vụ tại Ninh Bình.

Điều 2

Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 15-SL, SAC LENH 15-SL, CHU TICH NUOC, BO MAY HANH CHINH