06/09/1952 | 3777 Lượt xem |

SẮC LỆNH

SỐ 113-SL NGÀY 6 THÁNG 9 NĂM 1952 CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 23 ngày 21-2-1946 tổ chức Nha Công an;

Chiểu sắc lệnh số 7-SL ngày 20-1-1950 tổ chức Văn phòng và các cơ quan trực thuộc các Bộ;

Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ được hội đồng Chính phủ thông qua;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Nay bổ nhiệm ông Trần Quốc Hoàn giữ chức Giám đốc Nha Công an, thay ông Lê Giản đi nhận công tác khác.

Điều 2- Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 113/SL, SAC LENH 113, CHU TICH NUOC, BO MAY HANH CHINH