20/01/1948 | 4756 Lượt xem |

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 112 NGÀY 20 THÁNG 1 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 33 ngày 22-3-46 và số 71 ngày 22-3-46 tổ chức và ấn định Quy tắc Quân đội Quốc gia,

Chiểu đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia,

Sau khi Hội đồng Chính phủ thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Các quân nhân kể tên dưới đây, đội hàm thụ cấp Thiếu tướng, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1948:

Ông Trần Tử Bình Trưởng phòng kiểm tra Cán bộ

Văn Tiến Dũng Cục trưởng Cục Chính trị

Lê Hiến Mai Chính trị uỷ viên Chiến khu 2

Điều thứ 2

Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia, chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 112/SL, SAC LENH 112 1948, CHU TICH NUOC, BO MAY HANH CHINH