01/01/1948 | 3973 Lượt xem |

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 106 NGÀY 1 THÁNG 1 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 1-SL ngày 20-12-46 và Thông lệnh liên bộ Nội vụ - Quốc phòng số 6-NV/QF/CT ngày 28-1-46 về Ubbv (tức Ubkc) các cấp,

Chiểu Sắc lệnh ngày 19-3-47 và ngày 28-3-47 sửa đổi và bổ khuyết Sắc lệnh ngày 20-12-46 nói trên,

Chiểu Sắc lệnh số 78-SL ngày 3-9-47 quy định việc đề cử và bổ nhiệm các uỷ viên trong Ubkc khu,

Chiểu Sắc lệnh số 95-SL ngày 3-10-47 cử BS Nguyễn Văn Vinh làm uỷ viên trong Ubkc khu III,

Chiểu báo cáo và đề nghị số 7223-DEN ngày 18-10-47 của UBKC khu III,

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay cử Bác sĩ Nguyễn Xuân Nguyên, nguyên Chủ tịch Uỷ ban hành chính thành phố Hải Phòng, làm uỷ viên nhân dân trong UBKC khu III, thay bác sĩ Nguyễn Văn Vinh từ trần.

Điều 2

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 106/SL, SAC LENH 106, CHU TICH NUOC, BO MAY HANH CHINH