15/08/1958 | 4567 Lượt xem |

SẮC LỆNH

SỐ 81-SL NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 1958CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Căn cứ sắc lệnh số 34-SL ngày 25 tháng 3 năm 1946, sắc lệnh số 35-SL ngày 19 tháng 3 năm 1947 và sắc lệnh số 21-SL ngày 11 tháng 7 năm 1950 tổ chức Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Hiến Mai giữ chức Chính uỷ Bộ Tư lệnh Pháo binh.

Điều 2: Ông Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 081/SL, SAC LENH 081, CHU TICH NUOC, BO MAY HANH CHINH