14/04/1948 | 4246 Lượt xem |

SẮC LỆNH

SỐ 165 NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 47/SL ngày 1-5-1947 tổ chức bộ Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và dân quân tự vệ Việt Nam

Chiểu đề nghị của ông Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và dân quân tự vệ Việt Nam,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Bộ Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và dân quân tự vệ Việt Nam, nay đổi gọi là: Bộ Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam.

Điều 2

Ông Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quân Tự vệ Việt Nam, nay lấy danh hiệu là: Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam.

Điều 3

Ông Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và dân quân Việt Nam chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 165/SL, SAC LENH 165, CHU TICH NUOC, BO MAY HANH CHINH